Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Uznesenie z VZ OZ konaného dňa 14.12.2016

Uznesenie z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Diviaky nad Nitricou konaného dňa 14. decembra 2016 v KD Diviaky nad Nitricou.

Obecné zastupiteľstvo na svojom verejnom zasadnutí prerokovalo:

1.       Organizačné zabezpečenie verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

2.       Vyhodnotenie kontroly prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

3.       Čerpanie príjmov a výdavkov za III.Q.2016

4.        Úprava rozpočtu, návrh rozpočtu na roky  2017 - 2019

5.        Organizačné záležitosti, žiadosti občanov a žiadosti organizácii

 

Uznesenie č. 29/2016

1. Organizačné zabezpečenie verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Schvaľuje

Program verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

1.Návrhovú a mandátovú komisiu v zložení: p.p. Paulďuro Michal, Divéky Emil

2.Overovateľov zápisnice v zložení: p.p. Duranzia Július, Vajdová Alena

3. Určenie zapisovateľa/ky/ zápisnice p. Ivety Kluvancovej

 

2. Vyhodnotenie plnenia prijatých uznesení

Uznesenie č. 30/2016

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

Kontrola plnenia prijatých uznesení

Starosta obce konštatuje, že  prijaté uznesenia na verejnom zasadnutí dňa 21.9.2016 sú splnené a uplatnené v praxi           

3. Čerpanie príjmov a výdavkov za III.Q.2016

      .

Uznesenie č. 31/2016

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A.      Berie na vedomie

1.       Čerpanie  rozpočtu príjmov a výdavkov obce k 30.9.2016

Uznesenie č. 32/2016

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A.      Schvaľuje

1.       Úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 2/2016/OZ na rok 2016. Rozpis úpravy tvorí príloha č. 1 k rozpočtovému opatreniu č. 2/2016/OZ.

B.      Berie na vedomie

1.       úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 3 /2016/S na rok 2016. . Rozpis úpravy tvorí príloha k rozpočtovému opatreniu č. 3/2015/S. Návrh na úpravu rozpočtu obce 2016 Rozpočtovým opatrením OZ č. 2/16/OZ:

A.      Bežné príjmy obce                                                                                                       + 25 000 €

·         Dane z príjmov (110)                                                                                   + 25 000 €

 

B.      Bežné príjmy ZŠsMŠ (vlastné príjmy)                                                                   +    5 003 €

·         Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (210)                                              +       890 €

(v tom: - nájom telocvične 592,-€; popl.od rod. 298,-€)

·         Iné nedaňové príjmy (290)                                                                       +    3 098 €

(v tom: - vratka z roč.zúčt.ZP)

·         Tuzemské granty a transfery (310)                                                        +     1 015 €

(v tom: - z prostr.ZRPŠ/D a od obce DNV)

                       Spolu (A + B):                                                                                                  + 30 003 €

                                                                                                                                                     =========

C.      Bežné výdavky obce (podľa funkčnej klasifikácie a                                        + 30 033 €

                                       kategórie ekonomickej klasifikácie)

·         01.1.1 630 (správa obce – tovary a služby)                                         -    7 000 €

                    (v tom: - odmeny)

·         04.5.1 630 (cestná doprava – tovary a služby                                    -    2 000 €

                    (v tom: - všeobecný materiál a údržba

                     chodníkov a zimná údržba

·         05.1.0 630 (nakladanie s odpadom)                                                       + 24 000 €

      (v tom: - odvoz všetkých druhov odpadu)

·         06.2.0 630 (rozvoj obce – tovary a služby)                                          + 14 000 €

                    (v tom: - všeobecné služby – likvidácia starých

                                    domov, kosenie, opilovanie, natieranie

                                    zábradlí, oprava a údržba – dlažba pri KD/M

·         06.4.0 630 (verejné osvetlenie)                                                                              +   6 000 €

                    (v tom výmena žiaroviek oprava VO na

                     všetkých cintorínoch)

·         08.4.0. 630 (náboženské a iné spoločenské služby)                        -       767 €

                     (v tom: - odmeny DoVP)

·         10.2.0. 610 (Ďalšie sociál.sl. – opatr.sl. - mzdy)                                 -    2 200 €

·         10.2.0. 620 (Ďalšie sociál.sl. – opatr.sl. – odvody)                            -    2 000 €

 

D.      Bežné výdavky ZŠsMŠ (podľa funkčnej klasifikácie a kategórie                -   3 595 €

                                          ekonomickej klasifikácie)

·         09.6.0.3 630 (školské stravovanie – tovary a služby)                      -   3 595 €

 

Spolu (C + D)                                                                                                   + 26 438 €

Uznesenie č. 33/2016

     Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A.      Berie na vedomie

1.       Zostavený rozpočet na roky 2018 -2019

2.       Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce 

B.      Schvaľuje

3.       Zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na roky 2017 – 2019 bez programovej štruktúry

4.       Rozpočet obce na rok 2017 na úrovni kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie a podľa štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy (oddiel, skupina) ako vyrovnaný.

 

Rekapitulácia v €:

Číslo

Rozpočet

 

 

 

Rozpočet 2017 - 2019

Riadku

       

2 017

2 018

2 019

 

       

 

 

 

1

Bežné príjmy obce bez príjmov ZŠsMŠ

 

 

 

906 675

847 130

847 130

2

Bežné príjmy ZŠsMŠ (vlastné príjmy)

 

 

 

17 210

14 300

14 300

3

Bežné príjmy spolu (r.1 + r.2)

 

 

 

923 885

861 430

861 430

4

Bežné výdavky obce bez výdavkov ZŠsMŠ

 

 

 

363 816

332 080

332 080

5

Bežné výdavky ZŠsMŠ (prenesené a origin.komp.)

 

 

 

530 869

494 650

494 650

6

Bežné výdavky spolu (r.4 + r.5)

 

 

 

894 685

826 730

826 730

7

Prebytok(+)/schodok(-) z BR (r.3 - r.6)

 

 

 

29 200

34 700

34 700

8

Kapitálové príjmy obce

 

 

 

0

0

0

9

Kapitálové výdavky obce bez výdavkov ZŠsMŠ

 

 

 

19 000

4 460

19 460

10

Kapitálové výdavky ZŠsMŠ

 

 

 

0

0

0

11

Kapitálové výdavky spolu (r.9 + r.10)

 

 

 

19 000

4 460

19 460

12

Prebytok(+)/schodok(-) z KR (r.8 - r.11)

 

 

 

-19 000

- 4 460

- 19 460

13

Prebytok(+)/schodok(-) z BR a KP (r.7 - r.12)

 

 

 

10 200

30 240

15 240

14

Príjmové finančné operácie

 

 

 

20 040

0

0

15

Výdavkové finančné operácie

 

 

 

30 240

30 240

15 240

16

Prebytok(+)/schodok(-) z fin. oper. (r.14 – r.15)

 

 

 

-10 200

-30 240

-15 240

17

Rozpočet celkom (r.13 + r. 16)

 

 

 

0

0

0

 

 

4. Organizačné otázky a žiadosti občanov

Uznesenie č. 34/2016

     Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A.      Schvaľuje

1.       Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce Diviaky nad Nitricou na 1. polrok 2017

Uznesenie č. 35/2016

     Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A.      Berie na vedomie

1.       Správu o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2016

Uznesenie č. 36/2016

     Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A.      Schvaľuje

1.       Zápis do kroniky obce za r. 2015 spracovaný p. Mgr. Martou Noskovou kronikárkou obce

2.       Odmenu kronikárke obce vo výške 589 Eur za spracovaný zápis za r. 2015

Uznesenie č. 37/2016

     Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A.      Schvaľuje

1.       Schvaľuje PHSR na roky 2016 – 2020 s výhľadom do roku 2023 s podmienkou zabezpečenia úprav v textovej časti dokumentu cestou spracovateľa p. Mgr. Pavla Kalmára.

Uznesenie č. 38/2016

     Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A.      Súhlasí

1.       S uzatvorením nájomnej zmluvy pre novovybudované plynárenské zariadenie – IBV Kalinovská  p.č. 7, 2/38 v k.ú. Diviaky nad Nitricou – medzi obcou Diviaky nad Nitricou a SPP distribúcia a.s. Mlynské Nivy  44/3, 825 11  Bratislava

Uznesenie č. 39/2016

     Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A.      Berie na vedomie

1.       Správa nezávislého auditora k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2015.

2.       Konsolidovanú výročnú správu obce za r. 2015

Uznesenie č. 40/2016

     Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A.      Schvaľuje

1.       Žiadosť p. Márie Iliašovej bytom Diviaky nad Nitricou 290 o .o zámene časti parcely č.46, ktorú využíva obec – za parcely 152/9.

Uznesenie č. 41/2016

     Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A.      Neschvaľuje

1.       Žiadosť  Mesta Nováky o finančný príspevok na záujmové vzdelávanie detí a mládeže pre deti navštevujúce Centrum voľného času Nováky s trvalým pobytom Diviaky nad Nitricou. Výška príspevku je 65,23 Eura na 1 dieťa.

Uznesenie č. 42/2016

     Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A.      Schvaľuje

1.       Odmenu hlavnej kontrolórke obce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. § 18c bod 5 vo výške 30% z ročného platu kontrolórky pre rok 2016 vypočítaného podľa § 18c, ods. 1 citovaného zákona.

Uznesenie č. 43/2016

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A.      Schvaľuje:

1.       V zmysle Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva:

2.       odmenu za účasť na zasadnutiach OZ (Článok 2, bod 1 zásad) podľa rozpisu vo výške 1 491€

3.       mimoriadnu odmenu za odvedenú prácu,  činnosť a aktivitu poslancov  za uplynulé obdobie v zmysle  (Článok 2, bod 2 zásad) vo výške 620 € pre každého poslanca OZ,  p.p Július Duranzia,  p.p Emil Divéky , p.p Margita Baková , p.p Jana Hagarová , p.p Alena Vajdová , p.p Michal Pauľduro,  p.p Radovan Iliaš,  p.p Zdenka Gamanová, p.p Marek Vajda   spolu v celkovej výške 5580€.

4.       odmenu zástupcovi starostu obce (Článok 3, bod 1) vo výške 720 €.

Uznesenie č. 44/2016

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A.      Berie na vedomie

1.       Žiadosť o vypovedanie zmluvy o nájme nehnuteľnosti, parcely č. 582/3 – ovocný sad – k.ú. Banky.

Návrhová komisia:

Paulďuro Michal

Divéky Emil                                                                                                      Vladimír Pružinec, starosta obce

Vyvesené: 27. 12. 2016

Dátum zvesenia: 12. 1. 2017

Späť