Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Uznesenie z VZ OZ konaného dňa 14.3.2016

Uznesenie z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Diviaky nad Nitricou konaného dňa 14. marca 2016 v KD Diviaky nad Nitricou.

Uznesenie z VZ dňa 14.3.2016 (pdf, 167,7 kB)

Dodatok k uzneseniu z VZ dňa 14.3.2016 (pdf, 17 kB)

Obecné zastupiteľstvo na svojom verejnom zasadnutí prerokovalo:

1.       Organizačné zabezpečenie verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

2.       Vyhodnotenie kontroly prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

3.       Hodnotenie finančnej situácie obce a plnenie menovitých úloh

4.       Organizačné záležitosti, žiadosti občanov a žiadosti organizácii

 

Uznesenie č.1/2016

1. Organizačné zabezpečenie verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Schvaľuje

1. Program verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Návrhovú a mandátovú komisiu v zložení: p.p. Vajda Marek, Vajdová Alena, Gamanová Zdenka

3. Overovateľov zápisnice v zložení: p.p. Baková Margita, Paulďura Michal

4. Určenie zapisovateľa/ky/ zápisnice p. Ivety Kluvancovej

2. Vyhodnotenie plnenia prijatých uznesení

 

Uznesenie č. 2/2016

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

Kontrola plnenia prijatých uznesení

Starosta obce konštatuje,že prijaté VZN na verejnom zasadnutí dňa 14.12.2015 sú uplatnené v praxi.

 

Uznesenie č. 3/2016

1.      Hodnotenie finančnej situácie obce  a plnenie menovitých úloh

 

     Obecné zastupiteľstvo  v Diviakoch nad Nitricou

A/ Schvaľuje

1.      Poskytnutie finančného príspevku vo výške 1 000 Eur pre Farský úrad v Diviakoch nad Nitricou – kúrenie v kostole, v prípade navýšenia sumy podielových daní

2.      Preklasifikovanie rozpočtových bežných finančných prostriedkov vo výške 3 000 Eur na kapitálové výdavky na nákup elektrickej pece do školskej jedálne

 

Uznesenie č.4/2016

4.Organizačné záležitosti           a žiadosti občanov

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A/ Schvaľuje

1.    Na základe Uznesenia č.45/2015 a Štatútu občasníka Diviacke noviny schvaľuje ďaľšieho člena redakčnej rady p. Kluvancovú Ivetu

 

Uznesenie č.5/2016

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A/ Súhlasí

1.      So žiadosťou p. Jozefa Kuníka bytom Diviaky nad Nitricou časť Ješkova Ves 602 so zmenou a doplnku platného územného plánu obce na zapracovanie do územného plánu štyroch stavebných pozemkov na parc.č. 514,515,516 a prístupovej komunikácie v k.ú. Ješkova Ves.

2.      Náklady na obstaranie ZaD, t.j. obstarávateľskú činnosť  a spracovanie ZaD ÚPN Obce v zmysle § 19 stavebného zákona budem znášať v plnom rozsahu.          

 

Uznesenie č.6/2016

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A/ Predbežne súhlasí

1.       So žiadosťou p. Erika Divékyho bytom Diviaky nad Nitricou 303 : na  základe odborného preskúmania a posúdenia spracovateľom ÚPN Obce Diviaky nad Nitricou G. Szalay obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s využitím p.č. 239/20 a 250/4 registra C-KN, k.ú. Diviaky nad Nitricou pre funkčné využitie – obytné územie t.j. pre účely stavebného pozemku pre výstavbu rodinného domu v zmysle požiadavky vlastníka zo žiadosti Erika Divékyho zo dňa 7.3.2016 protokolové číslo spisu  71 /2016 z nasledovných dôvodov (viď prílohu) :

1)      predmetné územie nie je v priamom kontakte so zastavaným územím ani s navrhovanými rozvojovými plochami, nevytvára možnosť riešenia súvislého zastavaného územia t.j. súvisle urbanizovaného územia v zmysle záväzného regulatívu prijatého VZN č.1/2015 o záväzných častiach územného plánu obce Diviaky nad Nitricou bodu 1.1.a) prílohy VZN,  

2)      predmetné územie je v priamom kontakte a v predpokladanom inundačnom území s vodným tokom Nitrica a do časti tohto územia zasahuje aj OP vodného toku,

3)      do časti územia zasahuje OP poľnohospodárskeho dvora, v území zasiahnutom OP sa nemôžu umiestňovať stavby s obytnou funkciou pre účely bývania,

4)      predmetné pozemky je možné len priamo napojiť na cestu III. Triedy, čo v zmysle usporiadania a významu cestnej komunikačnej siete je nevyhovujúcim riešením.

Na základe uvedených dôvodov obec v zmysle zákona o obecnom zriadení a v zmysle stavebného zákona ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce požadované funkčné využitie predmetného územia v územnom pláne obce neuplatní v pripravovaných zmenách a doplnkoch.   

 

Uznesenie č.7/2016

1.       Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

 

A.      Berie na vedomie:

1.       Informácie podané p. starostom obce

2.       VZN o chove a držaní zvierat na území obce Diviaky nad Nitricou

3.       Prevádzkový poriadok futbalového  areálu  v Diviakoch nad Nitricou

4.       Určenie termínu a miesta zápisu žiakov do 1. ročníka

5.       Prevádzkový poriadok a pravidlá prenajímania KD Mačov Diviaky nad Nitricou

 

Návrhová komisia:

Marek Vajda

Alena Vajdová

Zdenka Gamanová                                                       

Vladimír Pružinec, starosta obce

Vyvesené: 6. 4. 2016

Dátum zvesenia: 22. 4. 2016

Späť