Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Uznesenie z VZ OZ konaného dňa 16.7.2015

Uznesenie z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Diviaky nad Nitricou konaného dňa 16.júla  2015 v KD Diviaky nad Nitricou.

Uznesenie z VZ OZ konaného dňa 16.7.2015 (pdf, 421,9 kB) 

Obecné zastupiteľstvo na svojom verejnom zasadnutí prerokovalo:

1.       Organizačné zabezpečenie verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

2.       Vyhodnotenie kontroly prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

3.       Úprava rozpočtu obce

4.       Organizačné záležitosti, žiadosti občanov

 

 

Uznesenie č.29/2015

1. Organizačné zabezpečenie verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Schvaľuje

1. Program verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Návrhovú a mandátovú komisiu v zložení: p.p. Emil Divéky, Margita Baková, Michal Paulďuro

 3. Overovateľov zápisnice v zložení: p.p. Alena Vajdová, Zdenka Gamnová

4. Určenie zapisovateľky zápisnice p.Kluvancovej  Ivety, pracovníčky Ocú

2. Vyhodnotenie plnenia prijatých uznesení

Uznesenie č. 30/2015

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

Kontrola plnenia prijatých uznesení

Neboli žiadne

 

Uznesenie č. 31/2015

  1. Zmena rozpočtu obce

 

     Obecné zastupiteľstvo  v Diviakoch nad Nitricou

A/ Schvaľuje

1.      Úpravu rozpočtu rozpočtovým  opatrením č. 3/2015/ OZ

2.      Dohodu so zhotoviteľom Vodostav p. Anton Chudý podľa Zmluvy o dielo č.01/2014 o predlžení termínu na ukončenie prác IBV Kalinovská do 31.10.2015 a o úhrade zálohovej platby na zakúpenie materiálu vo výške 10 000 Eur bez DPH, ktorá bude zúčtovaná po dokončení prác, najneskôr do 31.12.2015

3.      Uzavretie zmluvy o bezúročnej pôžičke vo výške 35 000 Eur medzi Rímskokatolíckou cirkvou Farnosť Diviaky nad Nitricou ako veriteľom a obcou Diviaky nad Nitricou ako dlžníkom  za účelom výstavby IBV Kalinovská. Splatnosť pôžičky je zabezpečená v dvoch splátkach a to prvá splátka vo výške 15 000 Eur najneskôr do 31.12.2017 a druhá splátka vo výške 20 000 Eur najneskôr do 31.12.2020.

 

Uznesenie č.32/2015

4.      Organizačné záležitosti          

A/ Berie na vedomie

1.      Informáciu o riešení  detského ihriska v časti obce Ješkova ves

B/ Schvaľuje

1.      Parkovanie služobného auta  v súkromí u p. starostu Vladimíra Pružinca bytom Diviaky nad Nitricou č.d. 65

2.      Navýšenie platu starostu o .25 %, Celkový plat starostu činí 2 124 Eur.

 

 

                                                                             Vladimír Pružinec, starosta obce

Návrhová komisia

 

      .......................................................

 

     ...........................................................

 

     ............................................................

 

z mimoriadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Diviaky nad Nitricou konaného dňa 21.júla  2015 v kancelárii starostu obce Diviaky nad Nitricou.

Obecné zastupiteľstvo na svojom verejnom zasadnutí prerokovalo:

1.       Organizačné zabezpečenie verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

2.       Súhlas obce s členstvom OZ MAS RHN v novom programovom období 2014-

          2020

 

 

 

Uznesenie č.33/2015

1. Organizačné zabezpečenie verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Schvaľuje

1. Program verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Návrhovú a mandátovú komisiu v zložení: p.p. Emil Divéky, Margita Baková, Michal Paulďuro

 3. Overovateľov zápisnice v zložení: p.p. Alena Vajdová, Janku Hagarovú

4. Určenie zapisovateľky zápisnice p.Kluvancovej Ivety , pracovníčky Ocú

Uznesenie č. 34/2015

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A.   Súhlasí

1.      S členstvom obce Diviaky nad Nitricou vo verejno- súkromnom partnerstve Občianskeho združenia miestnej akčnej skupiny Rozvoj Hornej Nitry v programovom období 2014-2020.

Počet členov obecného zastupiteľstva:

Prítomní:                                            :

Za prijatie uznesenia hlasovalo         :

Proti /zdržalo sa                                 :

Vyvesené: 22. 7. 2015

Dátum zvesenia: 7. 8. 2015

Späť