Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Uznesenie z VZ OZ konaného dňa 19.9.2013

Uznesenie z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Diviaky nad Nitricou konaného dňa 19.9.2013  v KD Diviaky nad Nitricou

Obecné zastupiteľstvo na svojom verejnom zasadnutí prerokovalo:

1.      Organizačné zabezpečenie verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

2.      Kontrola plnenia prijatých uznesení z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

3.      Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu za I.polrok 2013

4.      Vyhodnotenie koncepcie ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou

5.      Organizačné záležitosti a žiadosti občanov

 1. Organizačné zabezpečenie verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 35/2013

 Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

            A. Schvaľuje

1. Program verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Návrhovú, mandátovú a volebnú komisiu v zložení: p.p.Alena Vajdová,Tibor Turcer,Radovan Iliaš

3. Overovateľov zápisnice v zložení: p.p.Oľga Domanická a Miroslav Blaho

            B. Berie na vedomie

                        1. určenie zapisovateľa zápisnice: Ivetu Kluvancovú  – pracovníčku                            obecného úradu

2. Kontrola plnenia uznesení

Uznesenie č. 36/2013

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

            A. Berie na vedomie

                        1. Informáciu o plnení uznesení z posledného VZ OZ podanú starostom obce

3. Plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu za I.polrok 2013

Uznesenie č. 37/2013

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

            A. Berie na vedomie

1.Informáciu k o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov obce za I. polrok 2013 

 2. Informáciu k navrhovanej zmene rozpočtu obce na rok 2013

B. Schvaľuje

1. Navrhované zmeny rozpočtu v rozsahu predloženého písomného návrhu

   Celkové príjmy po úprave v čiastke 364 011 Eur

  Celkové výdavky po úprave v čiastke 351 358 Eur

  1. Vyhodnotenie koncepcie  rozvoja ZŠ s MŠ v Diviakoch nad Nitricou

                                    Uznesenie č.38/2013

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

            A. Berie na vedomie

       1.Správu a vyhodnotenie  koncepcie rozvoja ZŠ s MŠ za roky 2011 -2013                    a návrh  koncepcie rozvoja ZŠ s MŠ na roky 2014 – 2019 v ZŠ s MŠ                     v Diviakoch nad Nitricou

            B. Súhlasí

             1. S predloženou správou a s realizáciou koncepcie rozvoja ZŠ s MŠ                   v Diviakoch nad Nitricou pre jednotlivé oblasti  v rokoch 2014 – 2019.

5. Organizačné záležitosti a žiadosti občanov

Uznesenie č. 39/2013

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

           A. Schvaľuje

         1. Zmluvu o pôžičke medzi: Rímskokatolícka cirkev farnosť Diviaky nad                Nitricou a obcou Diviaky nad Nitricou

         2. Zmluvu o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam p.č. 1005/1,1006              podiel 8/16, parc.č.1043, 1044/1,1044/2,1065, 894, 933 podiel 1/1 v k.ú.               Diviaky nad Nitricou uzatvorenej medzi: Obec Diviaky nad Nitricou                 a Rímskokatolícky cirkev Farnosť Diviaky nad Nitricou

           Uznesenie č. 40/2013

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Schvaľuje

1. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve zo dňa 21.10.2011 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami: Obec Diviaky nad Nitricou a Oliver Masár a manž. Mgr. Monika Masárová bytom Diviacka Nová Ves 146

2. Zmluvu o podnájme nehnuteľnosti uzatvorenej medzi zmluvnými stranami: Oliver Masár a manž. Mgr.Monika Masárová bytom Diviacka Nová ves 146 a Senior Banky, n.o., so sídlom Diviaky nad Nitricou 536

Uznesenie č. 41/2013

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Súhlas

             1. s uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena medzi obcou                             Diviaky nad Nitricou a Ivanom Fajerom bytom Valaská Belá 564 na                 pozemkoch parc.č. EKN 339 a EKN 308 v k.ú. Diviaky nad Nitricou podľa GP          vypracovaného Geoslužbou Prievidza za účelom vybudovania inžinierskych                  sietí /voda.el.energia/ pre stavebníka Ivana Fajera bytom Valaská Belá 564

                                   Uznesenie č. 42/2013

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A.     Súhlasí

  1. S uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi   obcou Diviaky nad Nitricou a Petrom Vavrom bytom Diviaky nad Nitricou 373  na pozemkoch p.č.20/1, 134 a 160 v k.ú. Mačov za účelom premostenia na p, č,  21 v k.ú. Mačov vo vlastníctve stavebníka Petra Vavru.

Uznesenie č. 43/2013

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Berie na vedomie

 1.Informáciu Stredoslovenskej vodárenskej  prevádzkovej spoločnosti a.s.      Banská Bystrica  o rozhodnutí spracovať projektovú dokumentáciu v             aglomerácií Diviacka Nová Ves a Diviaky nad Nitricou pre vydanie           stavebného povolenia.

            B. Súhlasí

        1. S vypracovaním projektovej dokumentácie pre jednotlivé časti obce           v zmysle stanoviska Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej  spoločnosti   a.s. Banská Bystrica zo dňa 5.9.2013 vrátane vytypovania vhodného pozemku    pre ČOV v k.ú. Diviaky nad Nitricou

                              

Uznesenie č. 44/2013

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Schvaľuje

       1. Uvedené zásady o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce

      BVolí

         1. Hlavného kontrolóra obce Diviaky nad Nitricou p.Ing. Ľubicu Červienkovú

 

Uznesenie č. 45/2013

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Berie na vedomie

      1. Informáciu k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa  uskutočnia  9.11.2013

        2. K príprave rozpočtu obce na rok 2014

            Návrhová komisia:                           Ing. Július Duranzia

                                                                      Starosta obce                         

           Alena Vajdová

            Tibor Turcer

            Radovan Iliaš

Vyvesené: 7. 10. 2013

Dátum zvesenia: 23. 10. 2013

Späť