Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Uznesenie z VZ OZ konaného dňa 20.3.2014

Uznesenie z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Diviaky nad Nitricou konaného dňa 20.3.2014 v KD Diviaky nad Nitricou

Obecné zastupiteľstvo na svojom verejnom zasadnutí prerokovalo:

 

1.       Organizačné zabezpečenie verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

2.       Vyhodnotenie plnenia  prijatých uznesení z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

3.       Záverečný účet obce za rok 2013

4.       Prejednanie VZN obce č. 1/2014 a č.2/2014

5.       Organizačné záležitosti a žiadosti občanov

 

 1. Organizačné zabezpečenie verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

Uznesenie č. 1/2014

 Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

            A. Schvaľuje

1. Program verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Návrhovú a mandátovú komisiu v zložení: p.p. Vajdová Alena, Domanická Oľga, iliaš Radovan

3. Overovateľov zápisnice v zložení: p.p. Blaho Miroslav, Turcer Tibor

4. Určenie zapisovateľky zápisnice p.Kluvancovej  Ivety, pracovníčky Ocú

           

 

2. Kontrola plnenia prijatých uznesení

Uznesenie č. 2/2014

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

            A. Berie na vedomie

                        1. Informáciu o plnení uznesení prijatých na  VZ OZ dňa 10.12.2013

 

3. Záverečný účet obce za rok 2013

 

Uznesenie č. 3/2014

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

 

            A. Berie na vedomie

                        1. Informáciu k záverečnému  účtu obce za rok 2013 predložené p.Evou Iliašovou

                        2. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu Obce Diviaky nad Nitricou za rok 2013 – súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad.

B. Schvaľuje

                       a/ záverečný účet obce a výsledok hospodárenia 2013 bez výhrad

bežné príjmy     + ZŠ s MŠ                                                       853 259,97 €

bežné výdavky + bežné výdavky ZŠ s MŠ                                793 725,47 €

prebytok bežného rozpočtu                                                  + 59 534,50 €

kapitálové príjmy                                                                             615,00 €

kapitálové výdavky                                                                      8 961,19 €

 

schodok kapitálového rozpočtu                                                  - 8 346,19 

 

prebytok bežného a kapitálového rozpočtu                              + 51 188,31 

finančné operácie príjmové                                                                    11 043,35 €

finančné operácie výdavkové                                                    18 720,00 €

 

bilancia finančných operácií                                                     - 7 676,65 

príjmy celkom                                                                            864 918,32 €

výdavky celkom                                                                                     821 406,66 €

 

bilancia hospodárenia obce celkom                                      + 43 511,66 

 

                  b/ použitie prebytku zisteného podľa ustanovenia § 10 ods.3, písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení    niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vylúčení bilancie finančných operácií a nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR v sume  23 812,07 €, na tvorbu RFvo výške 1 969,96 €/10 % zo sumy 19 699,59 €/, a na ostatné peňažné fondy vo výške 17 729,63 €.

                        c/ použitie rezervného fondu a ostatných peňažných fondov na splácanie istiny 
                        poskytnutých bankových úverov PRIMA bankou Prievidza a SLZB Trenčín.

 

4.  Prejednanie VZN obce

 

Uznesenie č.4/2014

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

            A. Schvaľuje

                         1.VZN obce č. 1/2014 o číslovaní stavieb na území obce Diviaky nad Nitricou

           

Uznesenie č.5/2014

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

            A. Schvaľuje

                         1.VZN obce č. 2/2014 o podmienkach poskytovaných dotácií z rozpočtu obce Diviaky nad Nitricou

 

5. Organizačné záležitosti a žiadosti občanov

 

Uznesenie č. 6/2014

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A.     Berie na vedomie

                        1. Informáciu o spracovaní Program odpadového hospodárstva našej obce cestou                       ENVIPAK s.r.o. Bratislava v termíne do 4.5.2014

 

Uznesenie č. 7/2014

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Schvaľuje

1. Doplnok č. 1 Pravidiel k prenájmu majetku Materskej školy obce Diviaky nad Nitricou v ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou 121

 

Uznesenie č. 8/2014

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Na základe hlasovania OZ – nezavrelo

                    1. Poskytnutie dotácie pre CVČ v Novákoch v zmysle žiadosti Mesta Nováky vo výške 65,23 Eura na dieťa za štyroch žiakov z obce a to: Karolína Kohútová, Jakub Oršula, Roman Čech, Michal Úradník

 

Uznesenie č. 9/2014

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A.     Schvaľuje

                   1. Realizáciu vybudovania rozvodov vody a plynu v náväznosti na stavebné povolenie IBV Kalinovská

                   2.  Skrývku zeminy a výkop ryhy zabezpečiť cestou DP obce

                   3.  Dodávku rozvodov vody a plynu zabezpečiť na základe VO v komisii v zložení: p.Tibor Turcer, Ivan Krško, Ing. Alena Vajdová

                   4.  Výzvu na vypracovanie ponúk pre jednotlivé subjekty doručiť v termíne do 15.4.2014

 

Uznesenie č. 10/2014

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Schvaľuje

             1.Dopracovanie Návrhu územného plánu obce Diviaky nad Nitricou a jeho vrátenie do                 opätovného prerokovania v zmysle § 22 Stavebného zákona

                                                   

Uznesenie č. 11/2014

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Schvaľuje - Neschvaľuje

                  1. Dočasné pozastavenie prevádzky MŠ Banky a premiestnenie triedy do MŠ Diviaky                nad Nitricou

 

Uznesenie č. 12/2014

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Schvaľuje

                  1. Základný plat starostu obce vo výške 1 632 Eur

                  2. Príplatok k základnému platu vo výške 408 Eur

                  Celkový plat vo výške 2 040 Eur

 

Uznesenie č. 13/2014

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Berie na vedomie

             1. Informáciu k voľbám prezidenta SR

             2. Informáciu k voľbám do Europarlamentu konanývh dňa 24.5.2014

                       

Uznesenie č. 14/2014

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Schvaľuje

             1. Zakúpenie 12 ks stoličiek do kancelárie starostu obce

 

Uznesenie č. 15/2014

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Volí

             1. Prísediaceho na Okresnom súde v Prievidzi Ing.Karola Mikulíka v zmysle zákona č.385/2000Z.z.

                       

Uznesenie č. 16/2014

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Schvaľuje

             1. Inštaláciu rozvodného boxu na umiestnenie optických vlákien pre šírenie vysokorýchlostného internetu v časti obce Banky podľa predloženej žiadosti KINET s.r.o. Diviaky nad NItricou

 

Uznesenie č. 17/2014

A. Berie na vedomie

             1. Požiadavku na spracovanie príspevkov do Diviackych novín v termíne do 31.3.2014

             2. Informáciu o kolaudácii Senior n.o. Banky dňa 25.3.2014

             3. Informáciu o žiadosti Jednoty SD Prievidza na vydanie stavebného pre stavbu predajne Jednoty

 

Uznesenie č. 18/2014

A.     Splnomocňuje

            1. Starostu obce rozhodnúť o poskytnutí dotácie pre CVČ Nováky

                        Návrhová komisia:       

                        Alena Vajdová

                        Oľga Domanická

                        Radovan Iliaš

 

 

Ing. Július Duranzia, starosta obce

Vyvesené: 31. 3. 2014

Dátum zvesenia: 16. 4. 2014

Späť