Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Uznesenie z VZ OZ konaného dňa 21.4.2016

Uznesenie z neplánovaného verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Diviaky nad Nitricou konanéhodňa 21.apríla 2016 v KD Diviaky nad Nitricou

Uznesenie z VZ dňa 21.4.2016 (pdf, 99,9 kB)

Obecné zastupiteľstvo na svojom verejnom zasadnutí prerokovalo:

1. Organizačné zabezpečenie verejného  zasadnutia obecného  zastupiteľstva

2. Prerokovanie uznesenia č.6 zo dňa 14.3.2016

3. Organizačné záležitosti

 

 

1.              Organizačné zabezpečenie verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

Uznesenie č. 8/2016 Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A.            schvaľuje:

1.             Program verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

2.              Návrhovú a mandátovú komisiu v zložení: p.p.Hagarová, Baková, Iliaš

3.              Overovateľov zápisnice v zložení:p.p.Gamanová, Vajda

4.              Určenie zapisovateľky zápisnice p.Kluvancová

 

 

2.     Prerokovanie uznesenia č.6 zo dňa 14.3.2016

 

Uznesenie č.9/2016

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A.ruší:

1.Uznesenie č.6/2016 zo dňa 14.3.2016.

 

 

 

 

Návrhová komisia:

 

Jana Hagarová

Margita Baková

Radovan Iliaš                                                                                     

VladimírPružinec, starosta

Vyvesené: 2. 5. 2016

Dátum zvesenia: 18. 5. 2016

Späť