Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Uznesenie z VZ OZ konaného dňa 21.9.2016

Uznesenie z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Diviaky nad Nitricou konaného dňa 21. septembra  2016 v KD Diviaky nad Nitricou.

Obecné zastupiteľstvo na svojom verejnom zasadnutí prerokovalo:

1.       Organizačné zabezpečenie verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

2.       Vyhodnotenie kontroly prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

3.       Čerpanie príjmov a výdavkov za 1.polrok 2016

4.       Schválenie PHSR obce na roky 2016 – 2020 s výhľadom do roku 2023

5.       Schválenie zápisu do kroniky za rok 2015

6.       Organizačné záležitosti, žiadosti občanov a žiadosti organizácii

 

 

Uznesenie č. 20/2016

1. Organizačné zabezpečenie verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Schvaľuje

1. Program verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Návrhovú a mandátovú komisiu v zložení: p.p. Iliaš Radovan, Margita Baková, Marek Vajda

3. Overovateľov zápisnice v zložení: p.p. Janka Hagarová,  Paulďuro Michal

4. Určenie zapisovateľa/ky/ zápisnice p. Ivety Kluvancovej

2. Vyhodnotenie plnenia prijatých uznesení

Uznesenie č. 21/2016

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

Kontrola plnenia prijatých uznesení

Starosta obce konštatuje,že prijaté VZN na verejnom zasadnutí dňa 21.06.2016 sú uplatnené v praxi               .

Uznesenie č. 22/2016

3.      Čerpanie príjmov a výdavkov za 1. polrok 2016

 

     Obecné zastupiteľstvo  v Diviakoch nad Nitricou

A/ Berie na vedomie

1.      Čerpanie príjmov a výdavkov za 1.polrok 2016 obecného úradu a Základnej školy s materskou školu v Diviakoch nad Nitricou

Uznesenie č. 23/2016

4. Schválenie PHSR obce na roky 2016 – 2020 s výhľadom do roku 2023

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A/ Berie na vedomie

1.      Zmenu termínu rokovania o schvaľovaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce na roky 2016 – 2020 s výhľadom do roku 2023

 

Uznesenie č. 24/2016

            5. Schválenie zápisu do kroniky za rok 2015

                                                          

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A/ Berie na vedomie

1.      Zmenu termínu rokovania o schválení zápisu do kroniky  obce za rok 2015

                 

6. Organizačné záležitosti, žiadosti občanov a žiadosti organizácií

 

Uznesenie č.25/2016

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou:

A/  berie na vedomie

1. „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Diviaky nad Nitricou“, v zmysle zákona  č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), ktorý vypracoval AGS ATELIÉR s.r.o., hlavný a zodpovedný riešiteľ konateľ spoločnosti Ing. arch. Gabriel Szalay, autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov, registračné číslo 0044AA, s kolektívom spolupracovníkov v  roku 2016.

2. Stanovisko Okresného úradu Trenčín, odboru výstavby a bytovej politiky, zo dňa 09.06.2016, vydaného pod číslom OU-PD-OSZP-2016/012699-018 o preskúmaní  o preskúmaní návrhu zmien a doplnkov územného plánu obce pred schválením podľa § 25 stavebného zákona, t.j. súladu so záväznou časťou schválenej územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa, s príslušnými právnymi predpismi, so zadaním, rozsahom územného plánu a záväznej časti územného plánu navrhovanej na vyhlásenie všeobecne záväzným právnym predpisom v súlade s § 13 stavebného zákona.

3. Správu o procese obstarávania Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Diviaky nad Nitricou zo dňa 09.06.2016, vypracovanú Ing. Martou Davidesovou, odborne spôsobilou osobou pre obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie, registračné číslo 228 MDVaRR SR.              

 

II. schvaľuje :

1.„Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Diviaky nad Nitricou“v zmysle stavebného zákona,ktorý vypracoval AGS ATELIÉR s.r.o., hlavný riešiteľ Ing. arch. Gabriel Szalay, autorizovaný architekt SKA, s kolektívom spolupracovníkov v  roku 2016 a vymedzuje ich záväznú časť, ktorá bude schválená všeobecne záväzným nariadením obce Diviaky nad Nitricou, č. 2/2016 o záväzných častiach Územného plánu obce Diviaky nad Nitricou.

2. Návrh na rozhodnutie o námietkach a pripomienkach z "Vyhodnotenia stanovísk orgánov a organizácií, fyzických a právnických osôb a verejnosti, uplatnených počas prerokovania Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Diviaky nad Nitricou“ a súhlasí so spôsobom riešenia pripomienok a námietok v zmysle vyhodnotenia pripomienok obstarávateľom, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia.

3. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Diviaky nad Nitricou“ a dopĺňa VZN obce č. 01/2015.

III. ukladá :

Obecnému úradu zabezpečiť :

1. V súlade s § 27 ods.(4) stavebného zákona zverejnenie záväznej časti zmien a doplnkov č.1 územnoplánovacej dokumentácie a jej doručenie dotknutým orgánom.

2. V súlade s § 28 ods. (1) až (4) stavebného zákona, uloženie schválených „Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Diviaky nad Nitricou“ t.j. označiť územnoplánovaciu dokumentáciu schvaľovacou doložkou a uložiť ju na Obecnom  úrade v Diviakoch nad Nitricou, Okresnom úrade Trenčín, odbore výstavby a bytovej politiky a na príslušnom prvostupňovom stavebnom úrade (spoločnom Obecnom úrade v Novákoch), do troch mesiacov od jeho schválenia.

3. V súlade s § 28 ods. (5) stavebného zákona vyhotovenie registračného listu a spolu s kópiou uznesenia o schválení jeho doručenie na príslušné ministerstvo MDVaRR SR.

Schválené Zmeny a doplnky č. 1  Územného plánu obce Diviaky nad Nitricou  uložiť na Obecnom  úrade v Diviakoch nad Nitricou, na Okresnom úrade Trenčín, odbore výstavby a bytovej politiky  a na príslušnom prvostupňovom stavebnom úrade. Zverejniť záväznú časť a doručiť ju dotknutým orgánom v súlade s ods. 4 § 27 stavebného zákona, vyhotoviť registračný list a zaslať na príslušné ministerstvo.

 

Uznesenie č. 26/2016

1.       Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

 

A.      Schvaľuje:

 

1.       Správu o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou školou, Diviaky nad Nitricou č. 121 za školský rok 2015/2016

 

Uznesenie č. 27/2016

1.      Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A/ Nesúhlasí:

1.       So žiadosťou Senior  Banky ,n.o. Diviaky nad Nitricou, časť Banky 536 o prenájom  nehnuteľnosti  bývalej MŠ – súp.č. 534 a prislúchajúcich pozemkov k nehnuteľnosti v k.ú. Banky, ktoré sú vo vlastníctve obce za účelom zariadenia kuchyne, práčovne , prípadne ďaľších miest  na zvýšenie kapacity zariadenia

 

Uznesenie č. 28/2016

1.      Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A/ Schvaľuje:

1.       Zmenu dodatku k pôvodnej nájomnej zmluve Senior Banky n.o. Diviaky nad Nitricou, časť Banky 536, v zastúpení Mgr. Monikou Masárovou o pristavenie objektu k jestvujúcej stavbe  za účastí stavebnej komisie a právneho zástupcu obce.              

 

 

Návrhová komisia:

 

Iliaš Radovan, v.r.

Margita Baková

Marek Vajda    v.r.                                       Vladimír Pružinec, starosta obce v.r.

Vyvesené: 3. 10. 2016

Dátum zvesenia: 19. 10. 2016

Späť