Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Uznesenie z VZ OZ konaného dňa 24.4.2017

Uznesenie z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Diviaky nad Nitricou konaného dňa 24. apríla 2017 o 16,30 hod. v KD Diviaky nad Nitricou.

Uznesenie z VZ OZ dňa 24.4.2017 (pdf, 123,7 kB)

Obecné zastupiteľstvo na svojom verejnom zasadnutí prerokovalo:

1.       Organizačné zabezpečenie verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

2.       Organizačné záležitosti,

 

Uznesenie č.57/2017

1. Organizačné zabezpečenie verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Schvaľuje

1. Program verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Návrhovú a mandátovú komisiu v zložení: p.p. Michal Paulďuro, Alena Vajdová, Marek Vajda

3. Overovateľov zápisnice v zložení: p.p. Zdenka Gamanová, Janka Hagarová

4. Určenie zapisovateľky zápisnice p.Kluvancovej  Ivety, pracovníčky Ocú

2.Organizačné záležitosti

Uznesenie č. 58/2017

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A.   Schvaľuje

1.       V zmysle  listu 5694/2015  odpredaj  stavebného  objektu  SO1.3  Rozvod  vody  v lokalite  Kalinovská, k.ú. Diviaky  nad  Nitricou,  do majetku  Stredoslovenskej  vodárenskej  spoločnosti  a.s., Banská  Bystrica.

 

Uznesenie č. 59/2017

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A.   Súhlasí

1.       So  zriadením  vecného  bremena  na  pozemky  parcelné  čísla  KNC  2/38  a KNE  7  v k.ú. Diviaky  nad  Nitricou  v prospech  Stredoslovenskej  vodárenskej  spoločnosti  a.s., Banská  Bystrica

 

Uznesenie č. 60/2017

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

 

A /   Schvaľuje

 

1.Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou v Diviakoch nad Nitricou“ realizovaného v rámci výzvy č. IROP-PO2-SC222-PZ-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;

            -  zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

   -  zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu    vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci t. j. maximálne 2479,17 EUR;

           -    zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

 

Návrhová komisia:                                                    Vladimír Pružinec, starosta obce

Vyvesené: 3. 5. 2017

Dátum zvesenia: 19. 5. 2017

Späť