Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Uznesenie z VZ OZ konaného dňa 7.5.2015

Uznesenie z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Diviaky nad Nitricou konaného dňa 7. mája 2015 v KD Diviaky nad Nitricou.

Uznesenie z VZ OZ konaného dňa 7.5.2015 (pdf, 165,5 kB)

Obecné zastupiteľstvo na svojom verejnom zasadnutí prerokovalo:

1.       Organizačné zabezpečenie verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

2.       Vyhodnotenie kontroly prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

3.       Územný plán obce

4.       Rokovací poriadok

5.       Zásady odmeňovania poslancov

6.      Organizačné záležitosti občanov

 

 

Uznesenie č.19/2015

1. Organizačné zabezpečenie verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Schvaľuje

1. Program verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Návrhovú a mandátovú komisiu v zložení: p.p. Baková Margita, Hagarová Janka, Divéky Emil.

3. Overovateľov zápisnice v zložení: p.p. Zdenka Gamanová, Michal Paulďuro

4. Určenie zapisovateľky zápisnice p.Kluvancovej  Ivety, pracovníčky Ocú

2. Vyhodnotenie plnenia prijatých uznesení

Uznesenie č. 20/2015

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A. Berie na vedomie

1.Informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho VZ OZ

Uznesenie  č.11/2015 – žiadosť o dotáciu na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozšírenie kapacít materských škôl formou rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl bola zaslaná - splnené

 

 

3. Územný plán obce

Uznesenie č. 21/2015

A. Berie na vedomie

1.  „Územný plán obce Diviaky nad Nitricou“, v zmysle zákona  č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), ktorý vypracoval AGS ATELIÉR, hlavný riešiteľ Ing. arch. Gabriel Szalay, autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov, registračné číslo 0044AA, s kolektívom spolupracovníkov v  roku 2014.

2. Stanovisko Okresného úradu Trenčín, odboru výstavby a bytovej politiky, zo dňa 29.4.2015, pod číslom  OU-TN-OVBPI-2015/002780-014/JQ o preskúmaní návrhu územného plánu obce pred schválením podľa § 25 stavebného zákona, t.j. súladu so záväznou časťou schválenej územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa, s príslušnými právnymi predpismi, so zadaním, rozsahom územného plánu a záväznej časti územného plánu navrhovanej na vyhlásenie všeobecne záväzným právnym predpisom v súlade s § 13 zákona.

3. Správu o procese obstarávania zo dňa 27.03.2015, vypracovanú Ing. Martou Davidesovou, odborne spôsobilou osobou pre obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie, registračné číslo 228 MDVaRR SR.

 

Uznesenie č.22/2015

 

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

 

A. Schvaľuje

1„Územný plán obce Diviaky nad Nitricou“ v zmysle stavebného zákona, ktorý vypracoval AGS ATELIÉR Prievidza, hlavný riešiteľ Ing. arch. Gabriel Szalay, autorizovaný architekt, s kolektívom spolupracovníkov v  roku 2014 a vymedzuje ich záväznú časť, ktorá bude schválená všeobecne záväzným nariadením obce Diviaky nad Nitricou, č . 1/2015 o záväzných častiach Územného plánu obce Diviaky nad Nitricou.

2. Vyhodnotenie všetkých stanovísk a pripomienok s návrhom na rozhodnutie o námietkach a pripomienkach z "Vyhodnotenia stanovísk orgánov a organizácií, fyzických a právnických osôb a verejnosti, uplatnených počas prerokovania Územného plánu obce Diviaky nad Nitricou“ ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia.

           

3. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Územného plánu obce Diviaky nad Nitricou“.

 

Uznesenie č. 23/2015

 

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

 

A / Ukladá.

1.V súlade s § 27 ods.(4) stavebného zákona zverejnenie záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie a jej doručenie dotknutým orgánom.

2. v súlade s § 28 ods. (1) až (4) stavebného zákona, uloženie schváleného Územného plánu obce  t.j. označiť územnoplánovaciu dokumentáciu schvaľovacou doložkou a uložiť ju na Obecnom úrade v Diviakoch nad Nitricou, Okresnom úrade Trenčín, odbore výstavby a bytovej politiky a na príslušnom prvostupňovom stavebnom úrade, do troch mesiacov od jeho schválenia.

3. v súlade s § 28 ods. (5) stavebného zákona vyhotovenie registračného listu a spolu s kópiou uznesenia o schválení jeho doručenie na príslušné ministerstvo. (MDVaRR SR)

 

3. Rokovací poriadok OZ

Uznesenie č. 24/2015

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A.     Schvaľuje

1.       Rokovací poriadok OZ

4. Zásady odmeňovania poslancov OZ

Uznesenie č. 25/2015

 

 Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

A.     Schvaľuje

1.       Zásady odmeňovania poslancov OZ

5. Organizačné otázky a žiadosti občanov

Uznesenie č. 26/2015

 

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

 

A.     Berie na vedomie

 

1.       V náväznosti na priemernú mzdu v národnom hospodárstve  pre rok 2015 a v súlade so zákonom č.253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov o platových pomeroch starostu obce, v zmysle § 4 odst.1 sa plat starostu upravuje . Plat starostu činí 1 699 Eur.

 

Uznesenie č. 27/2015

 

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

 

A.     Berie na vedomie

 

1.       Prehľad príjmov a výdavkov OZ za I. štrvťrok 2015

 

Uznesenie č. 28/2015

 

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

 

A. Neschvaľuje

 

1.       Žiadosť p. Petra Vavro Mačov  373 o odkúpenie časti parcely č.20/1 o výmere 29 m2 a časti parcely č.160 o výmere 2 m.

 

 

Uznesenie č.29/2015

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

 

A. Neschvaľuje

1.       Žiadosť Mesta Nováky o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže, ktoré navštevujú Centrum voľného času  s trvalým pobytom na území našej obce vo výške 65,23 Eur na jedno dieťa

Uznesenie č. 30/2015

 

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

 

A. Schvaľuje

 

1.       Žiadosť p. Andrey  Haragovej Krčma u Kováča, Diviaky nad Nitricou 268 o predlženie otváracích hodín zo dňa 8.5.2015 z 22,00 hod do 02,00 hod.ráno.

 

 

 

Uznesenie č. 31/2015

 

Obecné zastupiteľstvo v Diviakoch nad Nitricou

 

A. Berie na vedomie

 

1.      Zvýšenie príjmov ZŠ s MŠ o 8 160 € (upravené rozpočtovým opatrením č. 1/2015/RŠ v RISSAM-e k 31.3.2015) – príjmy za telocvičňu obdobie 1/2015 – 3/2015 658 € a vratka z dobropisu za plyn r. 2014 – 7 502 €

B.     Schvaľuje

1.      Schvaľuje zvýšenie výdavkov ZŠ s MŠ o 8 160 €. Rozpis prostriedkov upraveného rozpočtu vo výdavkovej časti ZŠ s MŠ s kódom zdroja 41 v predškolskej výchove a v základnom školstve vykoná starosta obce po dohode s riaditeľkou ZŠ s MŠ. 

 

 

Návrhová komisia

 

............................

Janka Hagarová

.....................................................

Emil Divéky

.......................................................

Margita Baková

                                                                                  Vladimír Pružinec, starosta obce

 

 

DOPLNOK č. 1/2015

Vnútorný predpis na  vedenie účtovníctva

 

BOD 18

Hospodárenie s prostriedkami pre účely

propagácie a reprezentácie obce

1.   Obecné zastupiteľstvo pri schvaľovaní rozpočtu obce schvaľuje podľa potreby obce finančné prostriedky pre účel propagácie a reprezentácie obce.

2.     O konkrétnom použití prostriedkov na tento účel rozhoduje starosta obce podľa zásad prijatých pre hospodárenie s týmito prostriedkami zastupiteľstvom.

3.       Zastupiteľstvo určuje pre použitie prostriedkov na účely propagácie a reprezentácie tieto zásady:

- finančné prostriedky zahrnuté položkou v rozpočte obce možno použiť na pohostenie návštev obce, občerstvenie pri brigádach, ktoré sa organizujú v obci, na nákup príležitostných darov a cien pri spoločenských akciách, súťažiach a iných slávnostných podujatiach v obci, ak to starosta obce uzná za vhodné.

- o úhrade na výdavky na alkoholické nápoje pri spoločenských akciách  v obci rozhoduje starosta obce.

Vyvesené: 25. 5. 2015

Dátum zvesenia: 10. 6. 2015

Späť