Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Zapisnica z VZ OZ konaného dňa 14.12.2016

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14.decembra  2016 o 18.00 hod. v Kultúrnom dome v Diviakoch nad Nitricou

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1.      Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, program  VZ OZ

2.      Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky

3.      Kontrola plnenia prijatých uznesení

4.      Čerpanie príjmov a výdavkov za III. Štvrťrok 2016

5.      Úprava rozpočtu k 31.12.2016

6.      Návrh rozpočtu obce 2017 – 2019

7.      Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce

8.      Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce

9.      Organizačné záležitosti, žiadosti občanov,  žiadosti organizácií

10.  Návrh na uznesenie

11.  Diskusia

12.  Záver

 

1.    Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, program  VZ OZ

Rokovanie OZ bolo zvolané v zmysle zákona o obecnom zriadení, bolo zverejnené obvyklým spôsobom vyhlásené v miestnom rozhlase, zverejnené na webovej stránke, poslanci boli oboznámení e-mailom. Dnešného zasadnutia sa zúčastnilo 8 z  9 poslancov (p. poslankyňa Hagarová je ospravedlnená, ). Starosta konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.

 

2.    Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky

Voľba návrhovej, mandátovej komisie. Do návrhovej a mandátovej komisie starosta doporučil schváliť p.p. Paulďuro Michal a Divéky Emil. Za overovateľov zápisnice odporučil schváliť p.p.  Alenu Vajdovú, Júliusa Duranziu

Za predložený návrh hlasovalo 8 poslancov, proti nebol nikto a nikto sa nezdržal hlasovania. Návrh bol schválený jednomyseľne.

Za zapisovateľku určil p.Kluvancovú Ivetu – pracovníčku OcÚ.

 

3.    Kontrola plnenia prijatých uznesení

 

Starosta obce konštatoval,že uznesenie prijaté na verejnom zasadnutí dňa 21.09.2016 sú splnené a uplatnené v praxi.           

 

4.    Čerpanie príjmov a výdavkov za III. štvrťrok  2016

Starosta konštatoval, že prehľad príjmov a výdavkov za III. štvrťrok  2016 obce ako aj Základnej školy s materskou školou  bolo prehodnotené na troch pracovných poradách spolu s kontrolórkou a ekonómkou  obce. P. Iliašová prečítala podrobne čerpanie príjmov a výdavkov. Zdôvodnila spolu s kontrolórkou obce prekročenie finančných súm v jednotlivých položkách. /Správa tvorí prílohu zápisnice/ pripomienky. Starosta odporučil plnenie finančného rozpočtu zobrať na vedomie.

 

5.      Úprava rozpočtu k 31.12.2016

Z dôvodu navýšenia výdavkov v niektorých položkách je potrebné prijať úpravu rozpočtu k 31.12.2016. Úprava rozpočtu bola prehodnotená na pracovných poradách  a bola hlavne z dôvodu , že sa zvýšili náklady na odpadové hospodárstvo, IBV Kalinovská, čistenie verejných priestranstiev  a pod. vysvetlila vo svojej správe p. Iliašová a kontrolórka obce P. starosta otvoril k tomuto bodu rozpravu.

P. Gamanová zdá sa jej, že niektoré finančné prostriedky sú nehospodárne využité, napr.lanová pyramída financovaná z rezervného fondu , domnieva sa že peniaze sa mohli lepšie investovať a ešte sú aj ďaľšie mínusy.

Keďže sa ďalší do rozpravy neprihlásil p. starosta doporučil prijať uznesenie schváliť:

Úpravu rozpočtu obce 2016 Rozpočtovým opatrením OZ č. 2/16/OZ:

a)      Bežné príjmy obce                                                                            + 25 000 €

·         Dane z príjmov (110)                                                            + 25 000 €

 

b)      Bežné príjmy ZŠsMŠ (vlastné príjmy)                                                           +    5 003 €

·         Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (210)                              +       890 €

(v tom: - nájom telocvične 592,-€; popl.od rod. 298,-€)

·         Iné nedaňové príjmy (290)                                                    +    3 098 €

(v tom: - vratka z roč.zúčt.ZP)

·         Tuzemské granty a transfery (310)                                        +     1 015 €

(v tom: - z prostr.ZRPŠ/D a od obce DNV)

                  Spolu (a + b):                                                                         + 30 003 €

                                                                                                                =========

c)      Bežné výdavky obce(podľa funkčnej klasifikácie a                                    + 30 033 €

                                       kategórie ekonomickej klasifikácie)

·         01.1.1 630 (správa obce – tovary a služby)                          -    7 000 €

                    (v tom: - odmeny)

·         04.5.1 630 (cestná doprava – tovary a služby                                   -    2 000 €

                    (v tom: - všeobecný materiál a údržba

                     chodníkov a zimná údržba

·         05.1.0 630 (nakladanie s odpadom)                                      + 24 000 €

      (v tom: - odvoz všetkých druhov odpadu)

·         06.2.0 630 (rozvoj obce – tovary a služby)                           + 14 000 €

                    (v tom: - všeobecné služby – likvidácia starých

                                    domov, kosenie, opilovanie, natieranie

                                    zábradlí, oprava a údržba – dlažba pri KD/M

·         06.4.0 630 (verejné osvetlenie)                                                         +   6 000 €

                    (v tom výmena žiaroviek oprava VO na

                     všetkých cintorínoch)

·         08.4.0. 630 (náboženské a iné spoločenské služby)              -       767 €

                     (v tom: - odmeny DoVP)

·         10.2.0. 610 (Ďalšie sociál.sl. – opatr.sl. - mzdy)                               -    2 200 €

·         10.2.0. 620 (Ďalšie sociál.sl. – opatr.sl. – odvody)               -    2 000 €

 

d)      Bežné výdavky ZŠsMŠ(podľa funkčnej klasifikácie a kategórie                 -   3 595 €

                                          ekonomickej klasifikácie)

·         09.6.0.3 630 (školské stravovanie – tovary a služby)                       -   3 595 €

 

Spolu (c + d)                                                                         + 26 438 €

                                                                                              =========

 

Za predložený návrh hlasovalo 8 poslancov, proti nebol nikto a ani sa nezdržal hlasovania.

Návrh bol schválený.

 

6.      Návrh rozpočtu na roky 2017 -2019

Starosta obce  predložil návrh rozpočtu zostavený kontrolórkou obce a ekonómkou obce. Návrh bol zverejnený na webovej stránke v zákonom stanovenom termíne a zverejnený v úradných tabuliach obce. Návrh bol prehodnotený na troch pracovných stretnutiach poslancov OZ.

p.p. Duranzia požiadal p. Iliašovú, aby k tomuto rozpočtu podala základnú informáciu. P. Iliašová prečítala dôvodovú správu, kde konštatovala že v roku 2017 sa počíta s rozpočtom vyrovnaným. Výdavky – zmeny oproti roku 2016 sa počítajú na Správe obce – zvýšené položky 610,620,/zákonom stanovené/, znížená položka 63541 – údržba Ocú o sumu 18 850 Eur. Zvýšená položka Rozvoj obce – čistenie verejných priestranstiev, znížená položka – opravy a údržba /dlažba pred KD/Mačov o 11 900 Eur, Na verejnom osvetlení – zvýšená položka osvetlenie prechodov pre chodcov o 5 500 Eur, zvýšená položka na  všeobecné služby/kosenie ihriska, na rekreáciu a šport zvýšená položka o príspevok TJ Ješkova Ves a Banky o 1 200 Eur, Klub stolných tenistov o 1 000 Eur, zvýšená položka na kultúrne podujatia o 2 000 Eur, FS Bukovec o 1000 Eur.

V prípade nedosiahnutia výnosu dane podľa navrhnutého rozpočtu sa upravia alikvotne výdavky ZŠ s MŠ a obce.

Nevyčerpané vlastné príjmy ZŠ s MŠ k 31.12.2016 bude tvoriť rezerva na rekonštrukciu MŠ Banky, alebo na kapitálové výdavky ZŠ s MŠ /bude riešené úpravou rozpočtu/

P. starosta k tomuto bodu otvoril rozpravu.

p. Gamanová – je pekné, že sa zvyšujú príspevky pre organizácie, aj na  kultúru, ktorú považuje v obci sa dobrú, podporila FS Bukovec ale nie je proti, keď sa pozvú aj cudzí umelci. Navrhuje finančný príspevok zvýšený o 2 000 Eur  na kultúru rozdeliť na Futbalové kluby a to Ješkova Ves Banky a Diviaky. Je presvedčená, že šport podporuje najmä mladých ľudí, futbalisti dosahujú dobré výsledky a zaslúžia si to.

P. starosta vysvetlil, prečo doporučil navýšiť finančný príspevok pre kultúru. Tieto finančné prostriedky by rozdelil na činnosť a aktivity v obci pre organizácie , ktoré sa z titulu legislatívy nemôžu  uchádzať o dotácie z rozpočtu. /či už Dobrí susedia, Rozprávkový les, Zabíjačka a ostatné.../ktoré p. starosta finančne podporoval.

p. Gamanová – tvrdí že jej aktivity finančne nepodporil.

p. Duranzia – podporuje pôvodný rozpočet bez úprav  a zmien, konštatuje, že zmeny rozpočtu sa dajú urobiť aj v priebehu roka ak to bude nutné , tak tento rozpočet môžu poslanci upraviť.

p. Paulďuro – nemá vedomosť o tom, že by tieto mužstvá pýtali  peniaze navyše. Sú dostatočne uzrozumení so situáciou a nikto mu nehovoril o navýšení. Domnieva sa, že tieto mužstvá sú dostatočne zabezpečené zo strany obce. Takisto podporuje pôvodný návrh.

P. starosta dal hlasovať za  návrh p. Gamanovej – rozdeliť 2 000 Eur z kultúry na 1 000 Eur pre futbalový klub Diviaky a 1 000 eur pre TJ Slovan Ješkova Ves Banky.

Za návrh hlasovali traja  poslanci – p.p. Gamanová, Vajdová, Vajda, proti hlasovali štyria poslanci p.p. Iliaš, Paulďuro, Duranzia, Divéky/ zdržal sa jeden poslanec: p. Baková.

Návrh nebol schválený.

P. starosta dal hlasovať za pôvodný návrh tak, ako bol predložený na pracovnej porade a je zverejnený v úradných tabuliach a na webovej stránke obce:

Za predložený návrh hlasovali: 7 poslancov p.p. Duranzia, Divéky, Vajdová,Vajda, Paulďuro, Baková,  proti 1 p.p. Gamová, zdržal sa 0

 Návrh bol schválený.

Oganizačné otázky a žiadosti občanov:

Starosta predložil na rokovanie plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce Diviaky nad Nitricou na I. polrok 2017. Prečítal tento plán, poslanci sa  s týmto plánom oboznámili na pracovnej porade.

Dal hlasovať za predložený návh. Za predložený návrh hlasovalo 8 poslancov, proti nebol nikto a ani sa nezdržal hlasovania.

Starosta zároveň predložil na rokovanie aj správu o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2016. Správu poslanci mali k dispozícii na pracovnej porade.

Doporučil aby obecné zastupiteľstvo túto správu o činnosti zobralo na vedomie.

Starosta predložil na rokovanie zápis do kroniky obce spracovaný kronikárkou obce p. Mgr. Martou Noskovou a schválenie odmeny za rok 2015.

P. starosta poďakoval za obetavú a namáhavú prácu p. Noskovej. Jej práca vyžaduje veľa času, veľa obety a trpezlivosti pri získavaní informácii od jednotlivých organizácii a občanov.

Doporučuje tento zápis  a odmenu schváliť . Odmena je v zmysle zákona a smerníc.

Za návrh hlasovalo 8 poslancov , proti nebol nikto a ani sa nezdržal hlasovania.

 

Starosta opakovane predložil na schválenie Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja s výhľadom do roku 2023 vypracovaný spracovateľom p. Mgr. Pavlom Kalmárom. Podotkol, že všetky pripomienky kroré mali poslanci ,boli zaslané spracovateľovi tohto programu. Tento PHSR  musí mať každá obec schválený, ak sa chce uchádzať o dotácie zo štátneho rozpočtu, VÚC, alebo z eurofondov. P.Kalmár je ochotný tento PHSR dopracovať podľa priložených pripomienok zo strany poslancov.

P. starosta určil  p.p. Gamanovú a Hagarovú, aby tieto pripomienky zapracovali a výsledný dokument odoslali po kontrole s obecným úradom spracovateľovi.

p. Gamanová – vôbec sa tomu nebráni, naopak je rada, že tento dokument môže spracovať

Doporučil prijať uznesenie schváliť:PHSR na roky 2016 – 2020 s výhľadom do roku 2023 s podmienkou zabezpečenia úprav v textovej časti dokumentu cestou spracovateľa p. Mgr. Pavla Kalmára.

Za predložený návrh hlasovalo 8 poslancov, proti nebol nikto a ani sa nezdržal hlasovania.

Starosta predložil na rokovanie  návrh nájomnej zmluvy s SPP  pre novovybudované plynárenské zariadenie – IBV Kalinovská.  Zmluva bola prejednaná na pracovnej porade.

Doporučil prijať  nasledovné uznesenie:  OZ Súhlasí :

S uzatvorením nájomnej zmluvy pre novovybudované plynárenské zariadenie – IBV Kalinovská  p.č. 7, 2/38 v k.ú. Diviaky nad Nitricou – medzi obcou Diviaky nad Nitricou a SPP distribúcia a.s. Mlynské Nivy  44/3, 825 11  Bratislava

Za predložený návrh hlasovalo 8 poslancov, proti nebol nikto a ani sa nezdržal hlasovania.

Starosta v ďaľšom bode predložil a oboznámil prítomných so správou nezávislého audítora k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2015. a Konsolidovanej výročnej správe obce za r. 2015.

Konštatoval, že vykonaný audit bol pozitívny, neboli zistené žiadne nedostatky, preto doporučil aby obcené zastupiteľstvo tieto správy zobralo na vedomie.

Starosta predložil na rokovanie žiadosť p. Márie Iliašovej bytom Diviaky nad Nitricou 290 o zámenu časti pozemku a parcely č.46, ktorú využíva obec za parcelu 152/9 v k.ú. Diviaky nad Nitricou.

Starosta zdôvodnil žiadosť a vysvetlil o aké parcely sa jedná.

Doporučil OZ prijať uznesenie ,  schváliť:  Žiadosť p. Márie Iliašovej bytom Diviaky nad Nitricou 290 o zámenu časti parcely za novovybudovanú parcelu č. 152/9.

Za predložený návrh hlasovalo 8 poslancov, proti nebol nikto a ani sa nezdržal hlasovania.

Starosta predložil na rokovanie žiadosť Mesta Nováky CVČ o poskytnutie finančného príspevku pre deti navštevujúce CVČ s trvalým pobytom v Diviakoch nad Nitricou.

Vzhľadom k tomu, že tieto finančné prostriedky nie sú v rozpočte a jedná sa cca o 600 Eur doporučil žiadosť neschváliť.

Dal hlasovať: Za predložený návrh – teda žiadosť neschváliť hlasovalo 7 poslancov, proti nebol nikto a jeden poslanec sa zdržal hlasovania p.p. Paulďuro.

Žiadosť nebola schválená.

Starosta predložil na schválenie odmenu hlavnej kontrolórky obce v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. § 18c bod 5 vo výške 30% z ročného platu kontrolórky pre rok 2016 vypočítaného podľa § 18c, ods. 1 citovaného zákona.

Dal hlasovať: Za predložený návrh hlasovalo 8 poslancov, proti nebol nikto a ani sa nezdržal hlasovania.

 Starosta podal návrh na schválenie:

V  zmysle Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva:

1.Odmenu za účasť na zasadnutiach OZ (Článok 2, bod 1 zásad) podľa rozpisu vo výške 1 491€

2.      Odmenu zástupcovi starostu obce (Článok 3, bod 1) vo výške 720 €.

Predložil návrh p. Bakovej :

1.      mimoriadnu odmenu za odvedenú prácu,  činnosť a aktivitu poslancov  za uplynulé obdobie v zmysle  (Článok 2, bod 2 zásad) vo výške 620€ pre každého poslanca OZ,  p.p Július Duranzia,  p.p Emil Divéky , p.p Margita Baková , p.p Jana Hagarová , p.p Alena Vajdová , p.p Michal Pauľduro,  p.p Radovan Iliaš,  p.p Zdenka Gamanová, p.p Marek Vajda   spolu v celkovej výške 5 580 €.

Otvoril rozpravu:

p. Iliaš sa dotazoval či sú to odmeny za rok 2015?

p. Duranzia – nie, iba za rok 2016.

Za predložený návrh hlasovalo 8 poslancov, proti nebol nikto a ani sa nezdržal hlasovania. Návrh bol schválený.

Starosta navrhol doplniť do návrhu na uznesenie žiadosť p. Mikulu Michala o skončení nájomného vzťahu na parc.č. 582/3 v k.ú. Banky, ovocný sad.

Doporučil aby túto informáciu OZ zobralo na vedomie.

Starosta požiadal predsedu návrhovej komisie p.Paulďuru aby prečítal návrh na uznesenie.

Predseda návrhovej komisie konštatoval, že za všetky body uznesenia bolo jednotlivo hlasované, uznesenie korešponduje s jednotlivými návrhmi a tak považuje návrh  na uznesenie za schválený.

 

Diskusia:

p. Iliaš – konštatoval, že k príprave rozpočtu mali poslanci tri pracovné stretnutia, konkrétne čo sa týka zvýšenia príspevku pre futbal doteraz neprišiel ani jeden z futbalistov, že potrebujú navýšiť príspevok, podporuje myšlienku zveľadenia multifunkčného ihriska

p. Gamanová – s myšlienkou opraviť multifunkčné ihrisko prišla ona, dotazovala sa kde sa použil príspevok 1 000 Eur, ktorý bo schválený pre Farský úrad a či bol poukázaný tam, na čo bol schválený

p. starosta reagoval, že príspevok sa zatiaľ nepoukázal , obec platí nájom  Farskému úradu za ihrisko, peniaze ktoré sa vybrali za nájom na multifunkčnom ihrisku použije na nákup sietí 

p. Caňo Marian –v úvode svojho príspevku poďakoval za dotáciu, ktorú schválilo OZ a zároveň požiadal obecné zastupiteľstvo o prehodnotenie nájmu za telocvičňu ako klub stolných tenistov aj napriek tomu, že reprezentujú obec hrajú vyššiu triedu IV. Ligu nemajú dostatočné podmienky na trénovanie v telocvični základnej školy. Všade v okolitých obciach platia menej za nájom ako oni. Platia nájom rovnaký ako cudzí. Prosí zastupiteľstvo aby sa touto problematikou zaoberalo.

p. Vajda Marek – podporil túto myšlienku, sľúbil, že obecné zastupiteľstvo sa bude výškou nájmu zaoberať, pochválil tento klub a je hrdý , že dosiahli také výsledky, navrhuje kompenzovať nájom telocvične s určitými prácami pre obec. /tak ako boli v minulosti/

p. Paulďuro – podotkol, že škola má právnu subjektivitu, kompenzáciou sa to nedá riešiť, škola má vlastný cenník za služby , ktoré poskytuje obyvateľom, teda aj pre tých, ktorý reprezentujú obec.

p. Duranzia – vrátil sa k príspevku na Farský úrad, navrhuje toto dotiahnúť a príspevok poukázať na ten účel na ktorý bol schválený

p. Gamanová – budú hľadať východisko, treba napísať písomnú žiadosť. Aj napriek niektorým nedorozumeniam ktoré počas roka vznikli popriala poslancom, starostovi ako aj všetkým obyvateľom pekné vianoce.

p. starosta – poďakoval za príspevky, poďakoval za účasť na rokovaní a zaželal pekné vianočné sviatky. Pozval všetkých na malé občerstvenie.

Zároveň povedal, že kultúrny dom je k dispozícii pre tých, ktorý majú záujem sa na Silvestra stretnúť a chceli by organizovať napr. „batôžkový Silvester“ ako to bolo minulý rok.

 

Overovatelia zápisnice.                                                                     Vladimír Pružinec, starosta obce

 

Alena Vajdová

Július Duranzia

Zapísala: Iveta Kluvancová                           

Vyvesené: 27. 12. 2016

Dátum zvesenia: 12. 1. 2017

Späť