Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Zapisnica z VZ OZ konaného dňa 15.12.2014

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Diviaky nad Nitricou konaného dňa 15.12.2014 o 17, 00 hod. v Kultúrnom dome v Diviakoch nad Nitricou.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

            1/ Úvodné náležitosti ustanovujúceho zasadnutia:

            a/  Otvorenie zasadnutia

            b/ Určenie zapisovateľ a overovateľov zápisnice

            c/ Oznámenie výsledkov voľby starostov obce a volieb do obecného zastupiteľstva /predseda          MVK/

            d/ zloženie sľubu novozvoleného starostu, odovzdanie osvedčenia o zvolení, prevzatie                     insignií  a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia

            e/ zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva  a odovzdanie                           osvedčení o zvolení

            f/  vystúpenie starostu obce

            2/  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia, schválenie volebnej mandátovej          a  návrhovej komisie

            3/  Poverenie poslanca OZ , ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia    OZ

            4/  Zriadenie komisií a voľba ich predsedov

            5/  Voľba členov Rady školy

            6/  Určenie sobášiaceho

            7/  Určenie platu starostu obce

            8/  Prejednanie návrhu na uznesenie

            9/  Diskusia

            10/ Záver

 

a/ Otvorenie zasadnutia

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Diviaky nad Nitricou otvoril Ing. Július Duranzia, doterajší starosta obce, ktorý privítal všetkých poslancov – doterajších aj novozvolených. Súčasne privítal aj hostí – hlavnú kontrolórku obce ako aj predsedu miestnej volebnej komisie. Skonštatoval, že na ustanovujúcom zasadnutí OZ sa zúčastňujú všetci novozvolení poslanci  OZ a preto je obecné zastupiteľstvo uznášania schopné. Ďalej uviedol, že ustanovujúce obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v zákonom stanovenej lehote po vykonaní volieb do samosprávy obce, ktoré sa konali dňa 15.11.2014. Vzhľadom na osobitný charakter tohoto zasadnutia navrhol, aby sa postupovalo podľa Metodického návodu Ministerstva vnútra SR zo dňa 20.10.2014 pre obce na zabezpečenie ustanovujúcich zasadnutí OZ s nasledovným programom uvedeným na pozvánke. Jeho konanie bolo zverejnené v úradných tabuliach na webovej stránke obce a vyhlásené v miestnom rozhlase. Poslanci obdržali písomné pozvánky s určením miesta, termínu rokovania a s návrhom programu.

Poslanci s navrhnutým priebehom ustanovujúceho zasadnutia OZ súhlasili.

b)  Určenie zapisovateľa o overovateľov zápisnice

Za zapisovateľku starosta určil p.Ivetu Kluvancovú – pracovníčku Ocú.. Za overovateľov zápisnice určil p.p. Janku Hagarovú a Emila Divékyho

c) Oznámenie výsledkov volieb do samosprávy v obci Diviaky nad Nitricou a odovzdanie osvedčení o zvolení starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva

Starosta vyzval p.Janku Hatványiovú, predsedkyňu miestnej volebnej komisie, aby podala informáciu o výsledkoch volieb do samosprávy v obci Diviaky nad Nitricou, ktoré sa konali dňa 15.11.2014.
Počet osôb zapísaných v zozname voličov:  1482
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:  973
Počet odovzdaných obálok: 973
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
do obecného zastupiteľstva: 942
Počet zvolených poslancov: 9  
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
starostu obce: 960 

Ing . Anna Hagarová             281 hlasov

Ing. Radovan Iliaš                 235 hlasov

Vladimír Pružinec                  385 hlasov

Bc. Radovan Škraban                        59 hlasov  
Starostom obce s počtom hlasov 385 sa stal p.Vladimír Pružinec
Za poslancov do obecného zastupiteľstva boli zvolení:
Janka Hagarová                  350 hlasov
Ing.Michal Pulďuro            343 hlasov
Mgr.Zdenka Gamanová      312 hlasov
Ing. Július Duranzia            308 hlasov
Ing. Radovan Iliaš               276 hlasov
Ing.Alena Vajdová              266 hlasov
Marek Vajda                       259 hlasov
Bc.Margita Baková             252 hlasov
Emil Divéky                        252 hlasov

p.Janka Hatványiová, predsedkyňa miestnej volebnej komisie odovzdala osvedčenie o zvolení p.Vladimírovi Pružincovi, novozvolenému starostovi obce a novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva.    

d)  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce

p.Vladimír Pružinec zložil sľub starostu, ktorý znie:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné práve predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Novozvolený starosta obce p.Vladimír Pružinec (ďalej len starosta) po prečítaní sľubu tento potvrdil podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste, prevzal insígnie a tiež vedenie prvého zasadnutia OZ.

e)  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

Novozvolení poslanci OZ v Diviakoch  nad Nitricou zložili sľub tak, že starosta prečítal sľub poslanca, ktorý znel:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Novozvolený poslanci sľub potvrdili podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste, pod ktorým bol uvedený zoznam poslancov v abecednom poradí.

f)  Vystúpenie starostu obce

Starosta vo svojom príhovore poďakoval voličom za vyjadrenú podporu vo voľbách. Vyzdvihol prácu OZ v minulom volebnom období a poďakoval všetkým doterajším poslancom OZ, členom doterajších komisií. Novozvoleným poslancom OZ poprial veľa energie a síl do práce v novom volebnom období a zaželal všetkým spolu veľa úspechov pri budovaní rozvoja obce.

2/     Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva


Starosta obce uviedol, že pre naplnenie formálneho hľadiska konania ustanovujúceho zasadnutia OZ vyplývajúceho z metodického návodu Ministerstva vnútra SR je potrebné pristúpiť k schváleniu programu ustanovujúceho zasadnutia OZ, pričom program je navrhnutý nasledovne:
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva,schválenie návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
3. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2 a ods.6 tretia veta, ods.5 tretia veta a odst.6 tretia veta zákona  SNR č. 369/1990 Zv. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

4.  Zriadenie  komisií a voľba ich predsedov

5.  Voľba členov Rady školy

6.  Určenie sobášiaceho

7.  Určenie platu starostu obce

8.  Prejadnenie návrhu na uznesenie

9. Diskusia

10.Záver

Poslanci predložený návrh programu jednomyselne schválili.

2/     Schválenie návrhovej, mandátovej a volebnej komisie

Starosta predložil návrh, aby návrhová , mandátová a volebná komisia pracovala v zložení p.p.Július Duranzia, Alena Vajdová, Michal Paulďuro. Poslanci uvedený návrh jednohlasne schválili.

3/     Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch podľa § 12 ods.  2 a ods.6 tretia veta, ods.5 tretia veta a odst.6 tretia veta zákona  SNR č. 369/1990 Zv. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Poverený poslanec OZ plní úlohy v prípade, že nastanú nasledujúce okolnosti podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: Starosta obce poveril poslankyňu p.Margitu Bakovú. Za predložený návrh hlasovali všetci poslanci.

4/  Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov

V zmysle § 15 ods. 1 zákona o obecnom zriadení OZ môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Starosta navrhol zriadiť pri OZ nasledovné komisie: Kultúrnu komisiu, Športovú komisiu, Finančnú komisiu, Stavebnú komisiu a Sociálnu komisiu. Vzhľadom k tomu, že na pracovnom stretnutí nedošlo k dohode k predsedom jednotlivých komisií navrhol  OZ tajné hlasovanie. Poslanci tajné hlasovanie schválili.

Počet vydaných hlasovacích lístkov: 9

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 9

Počet platných hlasovacích lístkov: 9

Výsledok hlasovania:

Kultúrna komisia: 1.Margita Baková         6 hlasov

                              2. Zdenka Gamanová     3 hlasy
Športová komisia: 1.Michal Paulďuro        9 hlasov
Finančná komisia: 1.Janka Hagarová         9 hlasov
Stavebná komisia: 1. Emil Divéky             9 hlasov
Sociálna komisia: 1. Alena Vajdová          9 hlasov

Mandátová a volebná komisia skonštatovala, že za predsedov jednotlivých komisií boli zvolení poslanci:

Za predsedu kultúrnej komisie: 1.Margita Baková      
Za predsedu športovej komisie: 1.Michal Paulďuro       
Za predsedu finančnej komisie: 1.Janka Hagarová      
Za predsedu stavebnej komisie: 1. Emil Divéky         
Za predsedu sociálnej komisie: 1. Alena Vajdová

Ďalších členov komisie si poslanci navrhnú do ďaľšieho zasadnutia OZ ako aj spracujú plán práce.

5/  Voľba členov Rady školy

Za členov Rady školy pri ZŠ s MŠ v Diviakoch nad Nitricou boli  navrhnutí poslanci:

1.Emil Divéky         

2. Michal Paulďuro

3. Radovan Iliaš

Za predložený návrh hlasovalo 9 poslancov, proti nebol nikto a nik sa nezdržal hlasovania.

Starosta ako ďalšieho člena Rady školy navrhol poslankyňu

4. Zdenku Gamanovú .Za predložený návrh hlasovalo 5 poslancov,4 hlasovali  proti / Emil Divéky, Michal Paulďuro, Radovan Iliaš, Margita Baková/ nikto sa nezdržal hlasovania. Návrh bol schválený.

6. Určenie sobášiaceho

Na nové volebné obdobie je potrebné schváliť sobášiaceho. Starosta navrhol za sobášiaceho p. p.Júliusa Duranziu. Za uvedený návrh dal hlasovať. Za hlasovalo 8 poslancov, proti nebol nikto a 1 sa zdržal hlasovania /Július Duranzia/

7.Určenie platu starostu

 

Návrh predložil novozvolený starosta obce.
S účinnosťou od 01.06.2011 platí novela zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, ktorá bola prijatá zákonom č. 154/2011 Z.z. Podľa nej starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 t.j. 1,98. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Mesačný plat starostu obce činí 1 632 Eur v hrubom.
Starosta dal o uvedenom návrhu hlasovať.

Za uvedený návrh hlasovalo 9 poslancov, proti nebol nikto a ani sa nezdržal hlasovania.

 

8. Prejednanie návrhu na uznesenie. 

 

   Návrh na uznesenie prečítala p.Vajdová Alena.

   Poslanci prejednané návrhy schválili.

 

9. Diskusia

 

p. Zdenka Gamanová – poďakovala za dôveru, je rada že o kultúrnu komisiu je taký záujem, má to aj svoje pozitíva, chcú spoločne  robiť pre obec, navrhla spoluprácu p. Hagarovej Anny – protikandidátky na starostu obce za členku stavebnej komisie, myslí si že bude prínosom v tejto oblasti,vyzdvihla činnosť p. riaditeľky ZŠ s MŠ v Divakoch nad Nitricou, váži si spoluprácu pri organizovaní kultúrno športových akcií poriadaných pre obec,je rada že o ich akcie majú záujem mladí ľudia a menovite vyzdvihla spoluprácu p.Radovana Iliaša, a p. Emila Divékyho o ktorom sa dozvedala, že bude sponzorsky podporovať Dedinskú zabíjačku v Ješkovej Vsi dňa 3.1.2015, na ktorú všetkých aj srdečne pozvala. Teší sa na spoluprácu s poslancami.

p. starosta – vyzdvihol prácu p.riaditeľky  a diviackej školy, bude ich podporovať,  v aktívnej  činnosti chce pokračovať a bude podporovať aj FS Bukovec  ako aj iné organizácie

p. Hagarová Anna – poďakovala za všetky hlasy a je ochotná pomáhať či už v stavebnej oblasti alebo inej ako bude užitočná

p. Janka Hagarová – poďakovala za všetkých poslancov za prejavenú dôveru a vyjadrila presvedčenie že budú robiť čo budú môcť v prospech obce  a občanov

p. Paulďurová – vyzvala všetky organizácie ako aj poslancov, príp. občanov o príspevky do Diviackych novín.

10. Záver

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval  poslancom za účasť na rokovaní, všetkým prítomným za disciplínu počas rokovania a VZ ukončil.

Pozval všetkých prítomných na malé občerstvenie.

Zapisovateľka: Iveta Kluvancová, v.r.

Janka Hagarová – overovateľ zápisnice,v.r.

Emil Divéky – overovateľ zápisnice v.r.                              

Vladimír Pružinec, starosta obce v.r.

Vyvesené: 21. 12. 2014

Dátum zvesenia: 6. 1. 2015

Späť