Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Zapisnica z VZ OZ konaného dňa 16.7.2015

Zápisnica z neplánoveného verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.júla 2015 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome v Diviakoch nad Nitricou.

Zapisnica z VZ dňa 16.7.2015 (pdf, 270,34 kB)

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

1.      Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, program  VZ OZ

2.      Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky

3.      Kontrola plnenia prijatých uznesení

4.      Zmena rozpočtu

5.      Organizačné otázky a žiadosti občanov

6.      Návrh na uznesenie

7.      Diskusia

8.      Záver

 

BOD 1

Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, program  VZ OZ

Rokovanie OZ bolo zvolané v zmysle zákona o obecnom zriadení, bolo zverejnené obvyklým spôsobom: vyhlásené v miestnom rozhlase, zverejnené na webovej stránke, poslanci dostali písomné pozvánky s určením miesta, času a programu rokovania. Zasadnutia sa zúčastnilo             7 poslancov, poslanec - p. Duranzia a p. Vajda  sú ospravedlnení. Starosta konštatoval,                 že zasadnutie je uznášaniaschopné.

 

BOD 2

Voľba návrhovej, mandátovej komisie

Do návrhovej a mandátovej komisie starosta odporučil schváliť poslancov p. p. Margitu Bakovú, Emila Divékyho, Michala Paulďuru. Za overovateľov zápisnice odporučil schváliť poslancov         p. p. Alenu Vajdovú a Zdenku Gamanovú.

K prednesenému návrhu neboli žiadne pripomienky a návrh bol schválený počtom hlasov za: 7, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0.

Starosta určil za zapisovateľku p. Kluvancovú Ivetu – pracovníčku OcÚ.

 

BOD 3

Kontrola plnenia prijatých uznesení

Starosta konštatoval, že neboli prijaté žiadne uznesenia.

 

BOD 4

Zmena rozpočtu

Vzhľadom na pokračovanie prác IBV Kalinovská je potrebné schváliť zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením v zmysle zákona a to navýšiť príjmovú časť o pôžičku 35 000 Eur,         ako aj výdavkovú. V roku 2014 bola podpísaná Zmluva o pôžičke medzi Rímskokatolíckou cirkvou Farnosť Diviaky nad Nitricou a obcou Diviaky nad Nitricou vo výške 35 000 Eur za účelom výstavby IBV Kalinovská. Splatnosť pôžičky je zabezpečená v dvoch splátkach a to prvá splátka vo výške 15 000 Eur najneskôr do 31. 12. 2017 a druhá splátka vo výške 20 000 Eur najneskôr do 31. 12. 2020. Dňa 16. 7. 2015 sa konalo pracovné stretnutie so zhotoviteľom diela    p. Antonom Chudým – Vodostav a následne bola uzavretá nová Dohoda o predĺžení termínu        na ukončenie prác IBV Kalinovská do 31. 10. 2015 a o úhrade zálohovej platby na zakúpenie materiálu vo výške 10 000 Eur bez DPH, ktorá bude zúčtovaná po dokončení prác, najneskôr        do 31. 12. 2015.Poslanci pracovné materiály obdŕžali v elektronickej forme a boli prejednávané  na pracovnej porade.

K predloženým materiálom neboli prednesené žiadne návrhy ani pripomienky. Starosta dal hlasovať.

Za predložený návrh hlasovalo 7 poslancov, nikto nebol proti a ani sa nezdržal hlasovania.

Návrh bol schválený.

 

BOD 5

Organizačné záležitosti

Starosta vzhľadom na plnenie pracovných povinností aj cez dni pracovného voľna požiadal poslancov o možnosť parkovania služobného motorového vozidla, ktoré sme ako obec dostali, v súkromí u neho doma v garáži. Podotkol, že motorové vozidlo Felícia bude slúžiť pre potreby Drobnej prevádzky a bude parkovať v garáži DP a Fábia u neho v garáži.

Dal hlasovať.

Poslanci s parkovaním služobného motorového vozidla u neho doma súhlasili s počtom hlasov      za 7, proti nebol nikto a ani sa nezdržal hlasovania.

Ďalej reagoval na podnet z minulého verejného zasadnutia OZ p. p. Gamanovej o splnení prísľubu vybudovať detské ihrisko v časti obce Ješkova Ves. P. starosta prisľúbil riešiť toto ihrisko,            p. poslanci i p. starosta zisťovali najvýhodnejšie ponuky  a detské ihrisko sa objedná. Jeho snahou bude, aby vybraná firma detské ihrisko vybudovala do 15.augusta 2015, kedy sa bude konať tradičná akcia Dobrí susedia.

Na budúci rok prisľúbil riešiť detské ihrisko – rozšírením ihriska v Mačove a vybudovaním detského ihriska v areáli TJ Družstevník.

Informoval, o čistení potoka Rokôška v Ješkovej Vsi , o oprave lavičiek na cintoríne v Bankách, postupne sa bude opravovať aj na iných cintorínoch

Informoval o prácach v areáli TJ Družstevník , natieranie oplotenia je už na 95% hotové, o úprave Zberného dvora, rozširovaní parkoviska pred Jednotou v Diviakoch nad Nitricou.

Informoval o podaní Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia, v zmysle tejto žiadosti je prísľub zabezpečiť osvetlenie prechodov               pre chodcov a osvetlenie cintorínov.

V ďaľšom bode poďakoval p. poslancovi E. Divékymu za usadenie  dvojkríža v obci ako symbolu Slovanov.

 

P. poslanec Divéky Emil predložil návrh na zvýšenie platu starostu. Navrhol zvýšenie o 25%.

Starosta vyzval poslancov k iným návrhom.

P. p. Gamanová – podala návrh na zvýšenie o 15%, konštatuje, že predchádzajúci starosta začínal v r. 2010 s 15% a jeho maximum bolo 25%. Nemyslí si, že by sa malo hneď zdvihnúť na predchádzajúci strop a zdvihnúť radšej neskoršie  po dokončení vȁčšej akcie – napr. Kalinovskej.  Starosta dal hlasovať za návrh p. p. Divékyho.

Za návrh p. p. Divékyho hlasovalo 6 poslancov, 1 bol proti  (p. p. Gamanová), zdržal sa nikto.

Návrh zvýšenie platu o 25% ako mal predchádzajúci starosta bol prijatý. P. starosta poďakoval     za dôveru, je to pre neho výzva,  ktorá ho posunie vpred.

 

BOD 6

Návrh na uznesenie

Po prerokovaní všetkých bodov programu, starosta požiadal predsedníčku návrhovej komisie        p. p. Margitu Bakovú, aby predniesla návrh na uznesenie. Konštatoval, že všetky body programu korešpondujú s jednotlivými návrhmi, ktoré boli samostatne schválené. Pozmeňovacie návrhy       zo strany poslancov  neboli nanesené.

 

BOD 7

Diskusia

Starosta hovoril  o pripravovaných kultúrnych akciách, ako sú 8. 8. 2015 Dožinky, 15. 8. 2015 Dobrí susedia. Všetkých srdečne pozval. Informoval, že v týchto dňoch sa uskutočnila reportáž     na TV JOJ s p. Čertíkom o našej obci a ľuďoch žijúcich v nej.

 

P. p. Gamanová  sa vyjadrila, že je škoda, že OZ viacej nedôverovalo predchádzajúcemu OZ a      so zmluvou (IBV Kalinovská) sa  nedodržal termín k 30. 6. 2015 a bolo treba toto neplánované zasadnutie so schvaľovaním dodatku k predchádzajúcej zmluve. Poďakovala za ústretovosť         pri výstavbe detského ihriska v Ješkovej Vsi. Pozvala p. starostu, všetkých p. poslancov a všetkých prítomných na podujatie Dobrí susedia a zároveň požiadala o pomoc sponzorov.

 

P. Hagarová A. – chce vedieť či Dohoda o predlžení termínu je právne v poriadku, čo sa týka sankcie zo strany Vodostavu.

 

P. Obert – navrhuje úzku spoluprácu medzi Farským úradom a obcou, vzhľadom k tomu že Farský úrad má prisľúbené predať 11 pozemkov, upozornil na elektrické skrinky, ktoré sa rozkrádajú       na pozemkoch, poďakoval za dvojkríž v obci, ale domnieva sa že pre tmavú farbu ho pri ceste a stĺpe slabo vidno, navrhuje prestrešenie Domu Smútku v Diviakoch, ostatné DS v iných častiach obce majú prestrešenie, pekné a funkčné  videl v Brodzanoch.

 

P. p. Divéky–dvojkríž  bude ešte dokončený nerezovými úchytmi na okrajoch.

 

P. Hagarová A. – chce vedieť, ako to vyzerá s kanalizáciou.

 

P p.  Hagarová – nemyslí si, že by niečo poslanci zanedbali vo vzťahu IBV Kalinovská, zvažovali lepšie  a výhodnejšie ponuky.

 

Starosta reagoval na všetky návrhy a pripomienky od občanov ako aj poslancov. Konštatoval, že vo funkcii je sotva pol roka,  zvažuje postupnosť prác, všetky priority, aby nesklamal voličov. Musí robiť postupne, aby aj šetril.

Prisľúbil, že pri tvorbe rozpočtu na jeseň bude zvažovať prestrešenie Domu Smútku v Diviakoch, ozvučenie v Dome smútku, prestrešenie v areáli TJ  (má prisľúbené z Farského úradu bezplatný prenájom), uvažuje o výstavbe bytovky v Diviakoch, takisto Farský úrad ponúka pozemok pod bytovku (pod MŠ v Diviakoch n. Nitricou), na jeseň plánuje rekonštrukciu Kultúrneho domu v Mačove, pracuje sa  na administratívnych krokoch zapísania všetkých obecných budov na LV, ak by sa obec uchádzala o dotáciu.

So zvýšením jeho platu sa nenaruší finančná disciplína.

Obec má svojho právnika a všetky zmluvy, dodatky, prípadne dohody rieši v spolupráci s ním.

Na podnet p.  Oberta reagoval, že o jednej elektrickej skrinke vie , že bola poškodená                    pri manipulácii s autom ,ale ostatné sú v poriadku.

Vo veci kanalizácie sme boli oslovení zo strany p. Ing. Žabku o doručení podpísaných zmlúv  - Zmluvy o zriadení vecného bremena, ktoré boli zaslané občanom. Zo strany obce sa táto úloha plní. P. Mikulík oslovuje občanov, ktorým boli zaslané tieto zmluvy. V septembri roku 2015 sa má podať žiadosť o stavebné povolenie.

 

BOD 8

Záver

P. starosta poďakoval všetkým za bohatú účasť, poslancom za disciplínu počas rokovania a schôdzu ukončil.

Zapísala: Iveta Kluvancová

Overovatelia: Zdenka Gamanová, v r.

                        Alena Vajdová, v. r.                                      Vladimír Pružinec, starostaobce, v. r.           

Vyvesené: 22. 7. 2015

Dátum zvesenia: 7. 8. 2015

Späť