Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Zápisnica z VZ OZ konaného dňa 19.9.2013

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.septembra 2013 o 16,30 hod. v kultúrnom dome v Diviakoch nad Nitricou.

Program:

 

1.       Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, program VZOZ

2.       Voľba návrhovej , mandátovej a volebnej  komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky

3.       Kontrola plnenia uznesení

4.       Plnenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu za I.polrok 2013

5.       Vyhodnotenie koncepcie rozvoja ZŠ s MŠ v Diviakoch nad Nitricou

6.       Organizačné otázky a žiadosti občanov

7.       Návrh na uznesenie

8.       Diskusia

9.       Záver

 

           

BOD 1

 

Rokovanie OZ v Diviakoch nad Nitricou bolo zvolané v zmysle zákona o obecnom zriadení a rokovacieho poriadku obvyklým spôsobom a to zverejnením v úradných tabuliach, na webovej stránke obce a vyhlásením v miestnom rozhlase. Poslanci obdržali písomné pozvánky s určením miesta, termínu rokovania a s návrhom programu.  Starosta obce konštatoval, že VZ sa zúčastňuje 7 poslancov, teda dnešné rokovanie je uznášaniaschopné.Rokovania sa nezúčastňuje p.Ing. Čechová Anna z dôvodu zahraničnej služobnej cesty a  p.Ing. Sigotská Erika z dôvodu iných pracovných záležitostí.

Starosta obce predložil návrh  programu VZ OZ. V rozprave neboli nanesené žiadne pripomieky a OZ hlasovaním predložený  návrh  programu jednomyselne schválilo.

 

BOD 2

Do  mandátovej, návrhovej a volebnej  komisie starosta obce doporučil schváliť p.p. Alenu Vajdovú, Tibora Turcera a Radovana Iliaša

Za overovateľov zápisnice starosta obce doporučil schváliť p.p. Oľgu Domanická a Miroslava Blahu

Za zapisovateľku určil p. Kluvancovú Ivetu – pracovníčku Ocú.

K predloženému návrhu neboli nanesené žiadne pripomienky a OZ predložený návrh  jednomyselne schválilo.

 

            BOD 3

            Uznesenie č.21/2013– plnenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu za I.Q.2013 OZ zobralo na vedomie , navrhnuté opatrenia hlavného kontrolóra sú priebežne plnené.

      Uznesenie č.22/2013  –  VZN č.1/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom na území obce Diviaky nad Nitricou je uplatnené v praxi. V priebehu do konca roku 2013 je nevyhnutné       postupne zabezpečiť uzatvorenie zmlúv       s občanmi na kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu vo vlastných kompostéroch.

      Uznesenie č.23/2013 – V súlade so zákonom o obecnom zriadení bolo zabezpečené       zverejnenie výberového konania do funkcie hlavného kontrolóra obce, samotná voľba            z uchádzačov,  ktorí splnili stanovené podmienky sa uskutoční v ďalšej časti rokovania.

      Uznesenie č.24/2013 – OZ schválilo uzatvorenie zmluvy o pôžičke vo výške 35 000 EUR na      dostavbu inžinierskych sietí IBV Kalinovská. Na základe pripomienok Biskupského úradu  Nitra       bol vypracovaný nový návrh ktorý bude prerokovaný v ďalšej časti VZ – starosta      doporučil toto    uznesenie vypustiť z ďalšieho hodnotenia. 

 

      Uznesenie č.25/2013  -  poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre centrum voľného času SPEKTRUM Prievidza OZ neschválilo – rozhodnutie bolo písomne doručené na Msú v Prievidzi            – splnené.

 

      Uznesenie č.26/2013 -  plat starostu obce schválený OZ bol akceptovaný s účinnosťou od         1.6.2013

      Uznesenie č. 27/2013 -  OZ schválilo umiestnenie stávkovej kancelárie v Krčme u Kováča –      súhlasné stanovisko obce bolo písomne zaslané žiadateľovi TIPSPORT SK a.s. Žilina, vrátane    stanovených údajov MFSR/  IČO,DIČ, adresa/ - úloha splnená

      Uznesenie č.28/2013 -  vydláždenie priestorov medzi rodinným domom p. Jozefa Divékyho        a MK Diviaky nad Nitricou, práce boli zahájené, podľa vyjadrenia žiadateľa sa bude pokračovať            od budúceho týždňa

      Uznesenie č.29/2013 - schválená zmena otváracích hodín v prevádzke Radoslav Divéky -         DEWEK Diviaky nad Nitricou 316, bola uplatnená od 1.7.2013

      Uznesenie č.30/2013 - otvorenie prevádzkarne Marcela Svitková Diviaky nad Nitricou 82 –         rozhodnutie OZ bolo žiadateľke doručené písomne.

      Uznesenie č.31/2013 - vybudovanie altánku v areáli viacúčelového ihriska v k.ú Banky – úloha   sa časovo plní  a je premietnutá v zmene rozpočtu obce na rok 2013. Starosta obce poďakoval   poslancovi p.Tiborovi Turcerovi a spol., keď zabezpečili výstavbu altánku, ale aj jeho      vybavenia z materiálu poskytnutého obcou, bez nároku na finančné ocenenie a vyúčtovanie         ďalších režijných nákladov.

 

      Uznesenie č.32/2013  - zakúpenie zariadenia na posyp MK od firmy Tezas Prievidza –    zariadenie je dovezené na DP obce a po jeho odskúšaní bude uzatvorená kúpna zmluva     a následne aj finančné vysporiadanie.

 

      Uznesenie č.33/2013 - realizácia projektu trvalého dopravného značenia na hlavnej ceste v Diviakoch nad Nitricou pri Ocú vzhľadom na stanovisko Správy ciest TSK prevádzka Prievidza, financovanie riešiť  z vlastných zdrojov obce, sa odkladá – úloha zostáva v sledovaní

      Uznesenie č.34/2013 - stanovená sadzba za poskytovanie drobných služieb poskytovaných DP, kosenie je uplatňované cestou DP obce

            K vyhodnoteniu uznesení neboli nanesené žiadne pripomienky,  starosta obce doporučil informáciu o plnení  uznesení zobrať na vedomie.

 

      Bod 4 Plnenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu za I.polrok 2013

      Základnú informáciu o plnení príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu za I.polrok  2013 podala p.    Eva Iliašová - ekonómka obecného úradu. Pri hodnotení príjmovej a výdavkovej časti predložila      návrh na zmenu rozpočtu obce pre rok 2013. Plnenie príjmovej  a výdavkovej časti a návrh na         zmenu rozpočtu pre rok 2013 poslanci obdržali písomnou formou.

       K predloženému materiálu neboli nanesené v rozprave žiadne pripomienky  a starosta obce        predložil návrh na uznesenie:             

            Zobrať na vedomie:

            1.Informáciu k o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov obce za I. polrok 2013

            2. Informáciu k navrhovanej zmene rozpočtu obce na rok 2013

Schváliť:

1. Navrhované zmeny rozpočtu v rozsahu predloženého písomného návrhu

            Celkové príjmy po úprave v čiastke 364 011 Eur

            Celkové výdavky po úprave v čiastke 351 358 Eur

      K predloženému návrhu neboli žiadne pripomienky a OZ návrh jednomyselne schválilo.

 

      Bod 5.Vyhodnotenie koncepcie rozvoja ZŠ s MŠ v Diviakoch nad  Nitricou

      Riaditeľka ZŠ s MŠ podala správu o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch      a podmienkach ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou č.121 za školský rok 2012/2013. Zároveň         informovala o vyhodnotení koncepcie rozvoja školy za roky 2011 -2013 a návrhu koncepcie            rozvoja na roky 2014 – 2019 v ZŠ s MŠ v Diviakoch nad Nitricou. Materiály poslanci obdržali     v písomnej forme V rozprave nevystúpil nikto a starosta obce predložil návrh na uznesenie

            Zobrať na vedomie: Správu a vyhodnotenie koncepcie rozvoja ZŠ s MŠ za roky 2011- 2013         a návrh  koncepcie rozvoja ZŠ s MŠ na roky 2014 – 2019 v ZŠ s MŠ v Diviakoch nad                     Nitricou.

            Súhlasiť s predloženou  správou a s realizáciou koncepcie rozvoja ZŠ s MŠ v Diviakoch nad       Nitricou pre jednotlivé oblasti  v rokoch 2014 – 2019.

            K predloženému návrhu neboli žiadne pripomienky a OZ návrh jednomyselne schválilo

 

      Bod 6. Organizačné otázky

            Starosta obce predložil na prejednanie a schválenie upravenú zmluvu o pôžičke medzi Rímsko-katolíckou cirkvou, Farnosť Diviaky nad Nitricou a obcou Diviaky nad Nitricou, na dobudovanie inžinierskych sietí IBV Kalinovská a zmluvu o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam medzi obcou Diviaky nad Nitricou a RK cirkvou, Farnosť Diviaky nad Nitricou.Návrh zmlúv obdržali poslanci v písomnej forme. Právnik obce doporučil predložené zmluvy schváliť. V rozprave k návrhu neboli nanesené žiadne pripomienky. Starosta obce predložil návrh na uznesenie:

             Schváliť :

            1. Zmluvu o pôžičke medzi: Rímskokatolícka cirkev farnosť Diviaky nad Nitricou a obcou Diviaky nad Nitricou

            2. Zmluvu o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam p.č. 1005/1,1006 podiel 8/16,    parc.č.1043, 1044/1,1044/2,1065, 814, 933 podiel 1/1 v k.ú. Diviaky nad Nitricou uzatvorenej medzi: Obec Diviaky nad Nitricou a Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Diviaky nad Nitricou

      K návrhu neboli žiadne pripomienky a OZ tento jednomyselne schválilo.

      Po podpísaní budú zmluvy zverejnené na webovej stránke obce.

 

      Starosta obce predložil OZ návrh na schválenie Dodatku č.1 k nájomnej zmluve zo dňa   21.10.2011 a schválenie zmluvy o podnájme medzi Oliverom Masárom a manž. Monikou       Diviacka Nová Ves 146 a Senior Banky, n.o. Diviaky nad Nitricou 536. Návrhy obdržali poslanci   v písomnej forme a boli konzultované s právnikom obce. Požiadavky zo strany poslancov na          prednostné umiestňovanie občanov z obce Diviaky nad Nitricou a poskytovanie správy   o hospodárení jeden krát ročne pre OZ boli plne akceptované listom zo dňa 17.9.2013. Starosta obce konštatoval, že  vypracovanie projektovej dokumentácie a stavebné práce sú plnené          podľa stanoveného harmonogramu. Zámer prevádzkovania zariadenia od januára 2014 je v súlade s dohodnutými podmienkami. Starosta obce otvoril rozpravu. p.Gaman Štefan –    odôvodnil prečo sa chce zdržať hlasovania.Nebol prítomný na    prípravných       zasadnutiach    OZ. Vytvorenie n.o. je nutné z dôvodu získania finančných prostriedkov cestou TSK, plne chápe, ale navrhovaná zmena na podnájom z jeho strany nie je celkom akceptovateľná.

      Starosta obce potvrdil, že predložený návrh rieši získanie finančných prostriedkov na      prevádzkovanie Domova dôchodcov a zabezpečenie jeho prevádzkovania od 1.1.2014 nie      je možné bez súhlasu OZ. Je presvedčený, že vybudovanie Domova dôchodcov má aj naďalej        plnú podporu zo strany obce, ale aj zo strany poslancov, aj keď riešenia môžu byť rozdielne.            Doporučil predložený návrh schváliť. Do rozpravy sa ďalej neprihlásil nikto, starosta obce       predložil návrh na uznesenie:

      Schváliť:

       1. Dodatok č.1 k nájomnej zmluve zo dňa 21.10.2011 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami: Obec Diviaky nad Nitricou a Oliver Masár a manž. Mgr. Monika Masárová bytomDiviacka Nová Ves 146

      2. Zmluvu o podnájme nehnuteľnosti uzatvorenej medzi zmluvnými stranami: Oliver Masár a manž. Mgr.Monika Masárová bytom Diviacka Nová ves 146 a Senior Banky, n.o., so sídlomDiviaky nad Nitricou 536

      OZ hlasovaním, počtom hlasov za: 5, proti  nehlasoval nikto,2 sa zdržali hlasovania, predložený návrh schválilo.

      Zmluvy budú zverejnené na webovej stránke obce.

 

      Starosta obce predložil na rokovanie OZ návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi obcou Diviaky nad Nitricou a Ivanom Fajerom, bytom Valaská Belá 564.Návrh bol spracovaný písomnou formou a obdržali ho všetci poslanci. V rozprave nevystúpi nikto a starosta obce predložil návrh na uznesenie:

Súhlasiť s uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena medzi obcou Diviaky nad Nitricou a Ivanom Fajerom ,bytom Valaská Belá 564, na pozemkoch parc.č. EKN 339 a EKN 308 v k.ú. Diviaky nad Nitricou podľa GP vypracovaného Geoslužbou Prievidza za účelom vybudovania inžinierskych sietí /voda.el.energia/ pre stavebníka Ivana Fajera, bytom Valaská Belá 564

      OZ hlasovaním predložený návrh jednoymselne schválilo.

      Starosta obce predložil OZ návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení      vecného bremena medzi obcou Diviaky nad Nitricou a Petrom Vavrom, bytom Diviaky nad   Nitricou  373. Návrh bol spracovaný písomnou formou. V rozprave k tomuto bodu neboli      nenesené žiadne pripomienky a starosta obce predložil návrh na uznesenie:

      Súhlasiť:

       S uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi obcou Diviaky       nad Nitricou a Petrom Vavrom,bytom Diviaky nad Nitricou 373, na pozemkoch p.č.20/1, 134          a 160 v k.ú. Mačov za účelom premostenia na p.č.21 v k.ú. Mačov vo vlastníctve stavebníka         Petra Vavru.

      OZ predložený návrh jednomyselne schválilo.

 

      Starosta obce predložil na rokovanie informáciu o riešení odkanalizovania aglomerácie Diviacka Nová Ves a Diviaky nad Nitricou. Konštatoval, že aj obec Diviacka Nová Ves akceptuje riešenie             odkanalizovania tejto aglomerácie v zmysle rozhodnutia MŽP SR. Stredoslovenská vodárenská           spoločnosť .a.s. Banská Bystrica vo vedení spoločnosti a po Valnom zhromaždení akcionárov          rozhodla, že je pripravená realizovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie pre našu obec ako celok. V zmysle listu riaditeľa investičného odboru StvS  Ing. Žabku zo dňa 5.9.2013    je potrebné zabezpečiť aj vytypovanie vhodného pozemku v k.ú. Diviaky nad Nitricou za účelom          vybudovania ČOV. Stanovisko StvS a.s. Banská Bystrica obdržali všetci poslanci. V rozprave   nevystúpil nikto. Starosta obce predložil návrh na uznesenie.

      Zobrať na vedomie: 1.Informáciu Stredoslovenskej vodárenskej  prevádzkovej spoločnosti a.s.    Banská Bystrica  o rozhodnutí spracovať projektovú dokumentáciu v aglomerácií Diviacka       Nová Ves a Diviaky nad Nitricou pre vydanie stavebného povolenia.

             Súhlasiť: s vypracovaním projektovej dokumentácie pre jednotlivé časti obce  v zmysle stanoviska Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti  a.s. Banská Bystrica zo dňa 5.9.2013 ,    vrátane vytypovania vhodného pozemku pre ČOV v k.ú. Diviaky nad Nitricou

      Predložený návrh OZ jednomyselne schválilo.

 

      Starosta obce predložil na rokovanie OZ voľbu hlavného kontrolóra obce v zmysle zákona           o obecnom zriadení. Uznesením č.23/2013 boli schválené podmienky pre výberové konanie na     túto funkciu. K stanovenému termínu k 31.8.2013 boli na Ocú doručené štyri žiadosti. Na pracovnom zasadnutí dňa 12.9. 2013 za účasti starostu obce a 6 poslancov bolo vykonané    otváranie obálok. Prítomní v zápise konštatovali ,že všetky žiadosti spĺňajú podmienky       stanovené         OZ a bolo doporučené, aby voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila na VZ OZ   dňa 19.9.2013.

      Ďalej starosta informoval, že voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajne. Dohľad nad touto      voľbou zabezpečí schválená volebná komisia. Hlasovacie lístky so zoznamom kandidátov sú opečiatkované razítkom obce a podpísané starostom obce. Označenie hlasovacieho lístka bude           zabezpečené krúžkovaním poradového čísla kandidáta na hlavného kontrolóra obce. Po           označení hlasovacieho lístka bude tento vložený do pripravenej schránky. Volebná komisia      zabezpečí spočítanie hlasovacích lístkov a predseda komisie o výsledku voľby oboznámi           VZOZ.

      Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov,   t.j.5 poslancov. Ak túto väčšinu ani jeden kandidát nezíska vykoná sa druhé kolo, do ktorého           postúpia dvaja kandidáti, ktorí mali najviac platných hlasov. V druhom kole bude zvolený          kandidát ktorý získa najviac hlasov. Predloženým zásadám neboli nanesené žiadne     pripomienky.Starosta obce predložil návrh na uznesenie:

      Schváliť uvedené zásady o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra

      K predloženému návrhu neboli nanesené žiadne pripomienky a OZ návrh schválilo.

 

 

      Následne požiadal volebnú komisiu, aby zabezpečila voľby hlavného kontrolóra podľa     schválených zásad. Predsedkyňa komisie oboznámila s výsledkom voľby hlavného kontrolóra     a podľa zápisnice konštatovala že z celkového počtu 9 poslancov sa volieb zúčastnilo 7      poslancov, ktorí rozdelili hlasy nasledovne:

      1.Ing. Jana Blahová 3 hlasy,

      2. Ing. Ľubica Červienková 4 hlasy

      3. Mgr. Monika Čičmancová 0 hlasov

      4. Anna Kováčová 0 hlasov.

      Na základe výsledku volieb a schválených zásad starosta obce konštatoval, že v l. kole nebol    zvolený hlavný kontrolór obce a do druhého kola postupujú Ing Jana Blahová a Ing. Ľubica   Červienková. Požiadal volebnú komisiu aby uskutočnila druhé kolo volieb hlavného kontrolóra     obce.

      Predsedkyňa volebnej komisie informovala že,

      p .Ing.Jana Blahová obdržala  3 hlasy

      a p. Ing. Ľubica Červienková obdržala 4 hlasy

      Na základe výsledkov volieb starosta obce skonštatoval, že v druhom kole bola za hlavného       kontrolóra obce zvolená p. Ing. Ľubica Červienková.

 

      Starosta obce informoval OZ:

      - o voľbách do orgánov samosprávnych krajov ktoré sa uskutočnia 9.11.2013 Podľa        organizačného zabezpečenia sa voľby uskutočnia ako obvykle v dvoch volebných okrskoch  a      to v KD Diviakoch nad Nitricou a v MŠ Banky.

      - k príprave rozpočtu obce na rok 2014 požiadal predložiť návrhy na menovité úlohy         v jednotlivých častiach obce vrátane kultúrnych, spoločenských a ďalších aktivít pre rok 2014

 

      BOD 7 Návrh na uznesenie

      Návrhová komisia konštatovala, že návrh na uznesenie plne korešponduje s návrhmi ktoré          predložil starosta obce na rokovanie a doporučil návrh na uznesenie akceptovať v plnom      rozsahu ako je spracovaný.

 

      BOD 8 Diskusia

      p. Blaho Miroslav -  zhodnotil prácu a činnosť FK v Diviakoch nad Nitricou keď došlo k zlúčeniu mužstiev OFK Mačov a TJ Družstevník Diviaky nad Nitricou. Vzhľadom na zvýšené výdavky        a poplatky za zlúčenie konštatoval, že bude potrebné prehodnotiť výšku príspevku pre rok 2013   v kapitole šport.

      Starosta obce reagoval, že poplatky za zlúčenie a úhrada faktúry za rozhodcov boli refundovaná cestou Ocú. Samotný finančný príspevok na činnosť bude zabezpečený až po vyhodnotení finančného príspevku, ktorý bol poskytnutý TJ Družstevník Diviaky nad Nitricou a vyjadrení hlavného kontrolóra obce.

     

      Starosta obce poďakoval za účasť a disciplínu počas rokovania a  schôdzu ukončil.

Vyvesené: 30. 9. 2013

Dátum zvesenia: 16. 10. 2013

Zodpovedá:

Späť