Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Zapisnica z VZ OZ konaného dňa 21.4.2016

Zápisnica z neplánovaného verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.apríla  2016 o 17,00 hod. v Kultúrnom dome v Diviakoch nad Nitricou.

Zapisnica z VZ dňa 21.4.2016 (pdf, 109,4 kB)

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1.       Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, program  VZ OZ

2.       Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky

3.       Prerokovanie uznesenia zo dňa 14.3.2016 bod 6.

4.       Organizačné otázky a žiadosti občanov

5.       Návrh na uznesenie

6.       Diskusia

7.       Záver

 

BOD 1

Rokovanie OZ bolo zvolané v zmysle zákona o obecnom zriadení, bolo zverejnené obvyklým spôsobom vyhlásené v miestnom rozhlase, zverejnené na webovej stránke, bolo zvolané na základe vetovania uznesenia č.6/2016 zo dňa 14.3.2016. Dnešného zasadnutia sa zúčastnilo z  9 poslancov 7. Starosta konštatoval, že dnešné zasadnutie je uznášaniaschopné. PoslanciDuranzia a Divéky sú ospravedlnení.

 

BOD 2

Voľba návrhovej, mandátovej komisie. Do návrhovej a mandátovej komisie starosta odporučil schváliť p.p. Bakovú Margitu, Hagarovú Janku, Iliaša Radovana. Za overovateľov zápisnice odporučil schváliť p.p.  Gamanovú Zdenku a Mareka Vajdu.

Za predložený návrh hlasovalo 7 poslancov, proti nebol nikto a nikto sa nezdržal hlasovania. Návrh bol schválený jednomyseľne.

Za zapisovateľku určil p.Kluvancovú Ivetu – pracovníčku OcÚ.

 

BOD 3

Prerokovanieuzneseniač. 6/2016

Starosta zdôvodnil svoj názor na vetovanie uznesenia č.6/2016 zo dňa 14.3.2016, ktoré sa týkalo žiadosti p. Erika Divékyho, bytom Diviaky nad Nitricou č.303, na výstavbu rodinného domu v k.ú. Diviaky nad Nitricou.

Žiadosť bola posúdená spracovateľom p.Szalayom a odporučil obecnému zastupiteľstvu  prijať nasledovné stanovisko:

OZ nesúhlasí s využitím p.č. 239/20 a 250/4 registra C-KN, k.ú. Diviaky nad Nitricou pre funkčné využitie – obytné územie t. j. pre účely stavebného pozemku pre výstavbu rodinného domu v zmysle požiadavky vlastníka zo žiadosti Erika Divékyho zo dňa 7. 3. 2016 protokolové číslo spisu 71 /2016 z nasledovných dôvodov (viď prílohu) :

1)      predmetné územie nie je v priamom kontakte so zastavaným územím ani s navrhovanými rozvojovými plochami, nevytvára možnosť riešenia súvislého zastavaného územia t. j. súvisle urbanizovaného územia v zmysle záväzného regulatívu prijatého VZN č. 1/2015 o záväzných častiach územného plánu obce Diviaky nad Nitricou bodu 1.1.a) prílohy VZN,  

2)      predmetné územie je v priamom kontakte a v predpokladanom inundačnom území s vodným tokom Nitrica a do časti tohto územia zasahuje aj OP vodného toku,

3)      do časti územia zasahuje OP poľnohospodárskeho dvora, v území zasiahnutom OP sa nemôžu umiestňovať stavby s obytnou funkciou pre účely bývania,

4)      predmetné pozemky je možné len priamo napojiť na cestu III. triedy, čo v zmysle usporiadania a významu cestnej komunikačnej siete je nevyhovujúcim riešením.

Uznesenie bolo prijaté nesprávne. Po diskusii s poslancami OZ bolo prijaté stanovisko, že OZ predbežne súhlasí so žiadosťou p. Erika Divékyho.

Starosta obce uznesenie v tomto znení vetoval.

Pracovného stretnutia s poslancami sa zúčastnil aj p. Szalay, ktorý vysvetlil dôvody.

P. Erik Divéky podal dňa 19. 4. 2016 žiadosť, aby OZ stiahlo z rokovania túto jeho žiadosť o povolenie k výstavbe rodinného domu v k. ú. Diviaky nad Nitricou, na parcelách č. 23/20 a 250/4. Nakoľko podal na príslušné orgány žiadosti o vyjadrenie k danej situácii.

P. starosta podotkol, že schválením žiadosti sa poruší Zadanie Územného plánu obce  – Urbanistická štúdia. ÚPO bol k nahliadnutiu a bol zverejnený počas dvoch rokov, občania sa mohli k tomu vyjadrovať.

O slovo požiadala p. Divékyová – ospravedlnila svojho syna, je pracovne v zahraničí.

Tento problém cíti tak trochu osobne, pri schvaľovaní ÚPO nebol syn ešte vlastníkom danej lokality, parciel v k. ú. Diviaky, k vlastníctvu ho viaže aj rodinné cítenie a má veľký záujem on ako aj rodičia, aby v tejto lokalite mohol mať postavený rodinný dom, aj napriek možným rizikám.

Začal podnikať prvé kroky k vybaveniu stavebného povolenia, má súhlas z povodia Váhu,  Slovenský Vodohospodársky podnik š. p. – ako správca vodného toku nemá námietky voči umiestneniu stavby  na parc.č. 239/20 v k. ú. Diviaky nad Nitricou. Toho času si požiadal o vyjadrenie ostatné dotknuté orgány a predloží tieto na stavebný úrad.

Je ochotný sám znášať náklady spojené so zmenou územno plánovacej dokumentácie  obce.

P. Divékyová nesúhlasí s vyjadrením p. Szalaya tak ako je uvedené v odbornom stanovisku.

Obracia sa na poslancov OZ o prehodnotenie tejto žiadosti, aby zvážili svoje hlasovanie a pomohli vyriešiť túto požiadavku.

Starosta reagoval na pripomienky tým, že ÚPO ho zaväzuje sa ním riadiť, je to pre neho zákon.

Uznesenie odporúča zrušiť, lebo predbežný súhlas neexistuje. Nebráni sa jeho doplneniu na základe požiadavky, ak p. Divéky predloží vyjadrenia všetkých dotknutých orgánov, vyjadrenie architekta, že sa dá doplniť územný plán podľa požiadaviek, nebude proti, nemá záujem niekomu uškodiť.

Zo strany poslancov bola k tomuto bodu rozprava.

Žiadajú predložiť stavebné povolenie, odporučili starostovi vyzvať vlastníka – žiadateľa o stavebné povolenie, vedia, že sa na stavbe pracuje aj napriek tomu, že vlastník nemá súhlas, v obci rastie čierna stavba. Rozšírenie Územného plánu obce je možné  v opodstatnených prípadoch. Každú zmenu ÚPO musí schvaľovať obecné zastupiteľstvo. OZ nebude mať výhrady ak p. Divéky doloží potrebné doklady a na vlastné náklady si zabezpečí doplnenie UPO. Na pracovnú poradu s p. Szalayom mohol prísť aj p. Divéky a vysvetliť svoju požiadavku poslancom.

Po rozprave starosta obce predložil návrh na uznesenie: odporučil zrušiť uznesenie bod 6/2016 zo dňa 14. 3. 2016.

Za predložený návrh hlasovali 4 poslanci: p. p. Vajda Marek, Vajdová Alena, Gamanová Zdenka, Margita  Baková. Proti hlasovali 2 poslanci: p. p. Iliaš Radovan, Paulďuro Michal, zdržala sa 1 poslankyňa p. p. Hagarová Janka.

Návrh  bol schválený.

 

BOD 4 Organizačné otázky

Starosta informoval poslancov OZ ako aj občanov o tom, že v blízkej dobe budú zabudované nové autobusové zastávky v časti obce Diviaky, Ješkova Ves, Somorova Ves. V Mačove bude doplnený ďalší prvok na detskom ihrisku – lanová pyramída, bude dokončená dlažba pred kultúrnym domom v Mačove, dokončieva sa oprava a rekonštrukcia kancelárií obecného úradu.

Požiadal p. p. Hagarovú aby prečítala návrh na uznesenie.

Dal hlasovať. Za uznesenie hlasovalo 7 poslancov, proti nebol nikto a ani sa nedržal hlasovania.

Uznesenie bolo prijaté.

 

BOD 6 Diskusia

p. Hronec – informoval sa, aká je kontrola výberu poplatkov za miestne dane a konkrétne poplatok      za psa.

p. Baková – navrhla v miestnom rozhlase vyhlasovať, kedy sa bude kosiť miestny cintorín, aby si občania mohli pozametať trávu z pomníkov, upraviť hroby.

p. Mišejová – súhlasí s návrhom, pretože po kosení sú nečisté poklopy na pomníkoch, je na nich veľa trávy.

p. Divékyová – trvdí , že vždy po kosení sa nájdu aj rozbité kahance.

p. Klucha – zaujíma sa, ako to vyzerá s kanalizáciou v obci.

p. Paulďuro – reagoval na ÚPO, pýta sa či pri každej stavbe, ktorá nie je v územnom pláne obce, je potrebná jeho zmena.

 

Starosta odpovedal na pripomienky občanov s tým, že tieto pripomienky berie na vedomie. Kanalizácia v obci je v riešení – je podaná žiadosť o stavebné povolenie, na jeseň by sa malo začať kopať.

Kontrola poplatkov miestnych daní, poplatkov za psa  je možná aj zo strany občanov.

 

BOD 7 Záver

Po diskusii starosta poďakoval za účasť a disciplínu počas rokovania, schôdzu ukončil.

 

Overovatelia zápisnice:

p. Gamanová Zdenka , v.r.

p. Vajda Marek, v.r.

 

Zapísala: Iveta Kluvancová

Vladimír Pružinec, starosta  obce, v,r.

Vyvesené: 2. 5. 2016

Dátum zvesenia: 18. 5. 2016

Späť