Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Zapisnica z VZ OZ konaného dňa 21.6.2017

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.júna 2017 o 18,00 hod. v Kultúrnom dome v Diviakoch nad Nitricou.

Zápisnica z VZ OZ dňa 21.6.2017 (pdf, 399 kB)

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1         Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, program  VZ OZ

2         Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky

3         Organizačné otázky, Kontrola plnenia prijatých uznesení

4         Čerpanie príjmov a výdavkov za I.Q.2017, Zmena rozpočtu k I.polroku 2017

5         Prejednanie záverečného účtu za rok 2016o

6         Prejednanie nájomných zmlúv.

-          Senior n.o. Banky 536, 972 25 Diviaky nad Nitricou, Kinet s.r.o. Diviaky nad Nitricou

7         Organizačné otázky a žiadosti občanov

8         Návrh na uznesenie

9         Diskusia

10     Záver

 

BOD 1

Rokovanie OZ bolo zvolané v zmysle zákona o obecnom zriadení, bolo zverejnené obvyklým spôsobom vyhlásené v miestnom rozhlase, zverejnené na webovej stránke. Dnešného zasadnutia sa zúčastnilo z  9 poslancov 6. Starosta konštatoval, že dnešné zasadnutie je uznášaniaschopné. PoslanciJúlius Duranzia, Emil Divéky, Zdenka Gamanová sú ospravedlnení

BOD 2

Voľba návrhovej, mandátovej komisie. Do návrhovej a mandátovej komisie starosta odporučil schváliť p.p. Vajdovú Alenu, Margitu Bakovú, Janku Hagarovú.  Za overovateľov zápisnice odporučil schváliť p.p.  Mareka Vajdu a Michala Paulďuru.

Za predložený návrh hlasovalo 6 poslancov, proti nebol nikto a nikto sa nezdržal hlasovania. Návrh bol schválený jednomyseľne.

Za zapisovateľku určil p.Kluvancovú Ivetu – pracovníčku OcÚ.

BOD 3

1.       Kontrola plnenia uznesení Kontrolu uznesení  -  uznesenie č. 58/20107 – odpredaj stavebného objektu Rozvod vody v lokalite Kalinovská – úloha splnená, uznesenie zaslané na STVaS

2.       Uznesenie  č 60/2017 – predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou v Diviakoch nad Nitricou.“- plní sa

 

 

 

V tomto bode starosta oboznámil prítomných s petíciou, ktorá bola na obecný úrad doručená 19.4.2017. Petícia občanmi z časti obce Banky a Ješkova Ves bola adresovaná na poslancov OZ ,aby zrušili svoje uznesenie č.56/2017 schválené na Obecnom zastupiteľstve v Diviakoch nad Nitricou dňa 13.3.2017, ktorým  schválilo prenájom nehnuteľnosti bývalej materskej školy pre Senior Banky n.o. Konštatoval, že táto petícia aj napriek tomu, že obsahuje formálne nedostatky chce ju prerokovať na verejnom zasadnutí, oboznámili sa s ňou poslanci na dvoch pracovných poradách a doporučuje zobrať je na vedomie.

K tejto petícii a na návrh poslancov OZ sa uskutočnilo verejné prerokovanie priamo v areáli bývalej materskej školy v časti obce Banky, kde sa občania mali možnosť vyjadriť   a posúdiť. Nájom bývalej materskej školy sa rieši už od roku 2015, prenájom bol zverejnený v obecných novinách. Záujem o prenájom písomne prejavila p. Masárová, ktorá je štatutárnym zástupcom už jestvujúceho zariadenia Senior n.o.

Doporučil ,aby OZ prijalo uznesenie: nesúhlasí s petíciou občanov obce  Diviaky nad Nitricou, ktorou požadujú Obecné zastupiteľstvo aby zrušilo svoje uznesenie č.56/2017 schválené na Obecnom zastupiteľstve v Diviakoch nad Nitricou dňa 13.3.2017, ktorým  schválilo prenájom nehnuteľnosti bývalej materskej školy pre Senior Banky n.o.

Za návrh hlasovalo 5 poslancov, 1 bol proti /Radovan Iliaš/ a nikto sa nezdržal hlasovania.

 

BOD 4 Čerpanie príjmov a výdavkov za I.Q.2017

Starosta konštatoval, že čerpanie príjmov a výdavkov je v súlade s rozpočtom a priebežne sa plní.

Doporučil túto informáciu zobrať na vedomie.

BOD 4 Zmena rozpočtu k I. polroku 2016

Správu podala p. hlavná kontrolórka  Červienková – rozpočet sa upravuje v zmysle zákona raz ročne a to podľa predpokladaných aktivít , resp. akcií do 30.6.2017 . Upravuje sa sporadicky, tak ako sa vyvíjajú výdavky. Poslanci obdržali pracovný materiál elektronickou a písomnou formou. K zmene rozpočtu boli dve pracovné stretnutia. Zmena rozpočtu je navrhovaná  spolu so Základnou školou s materskou školou v Diviakoch and Nitricou.  P. kontrolórka doporučila zobrať na vedomie :

Úpravu rozpočtu obce Diviaky nad Nitricou vykonanú starostom obce k 31.3.2017(RO č. 1/17/S) bez rozpočtu príjmov a výdavkov ZŠsMŠ zvýšením bežných príjmov o 23 704 € (dotácia zo ŠR pre obec a ZŠsMŠ), zvýšením finančných operácií príjmových o 13 010 € (prevod nevyčerpaných prostriedkov ŠR pre ZŠsMŠ vo výške 12 974,53 € a pre obec vo výške 35,60 €) a zvýšením bežných výdavkov o 73 € (z dotácií zo ŠR a z nevyčerpaných prostriedkov ŠR z r. 2016).

Schváliť:  úpravu rozpočtu obce Diviaky nad Nitricou rozpočtovým opatrením č. RO č. 2/17/OZ nasledovne:

 

  1. Bežné príjmy obce                                                                                                       + 44 080 €

·         Dane z príjmov (110)                                                                                   + 44 080 €

 

  1. Bežné príjmy ZŠsMŠ (vlastné príjmy)                                                                   +      675 €

·         Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (210)                                              +       675 €

(v tom: - nájom telocvične)

 

  1. Kapitálové príjmy obce                                                                                              +      460 €

·         Príjmy z predaja pozemkov (230)                                                          +      460 €

 

  1. Finančné operácie príjmové obce                                                                         + 10 200 €

·         Prevod z rezervného fondu                                                                     + 10 200 €

(v tom prevod z rezervného fondu na splátku pôžičky

IBV Kalinovská)

                       Spolu (A + B + C + D):                                                                                   + 55 415 €

                                                                                                                                                     =========

  1. Bežné výdavky obce (podľa funkčnej klasifikácie a                                        + 29 200 €

                                       kategórie ekonomickej klasifikácie)

·         06.4.0 630 (verejné osvetlenie)                                                                              +   1 100 €

                    (v tom výmena žiaroviek oprava VO

08.1.0 630 (rekreačné a športové sl. – tovary a služby)                 + 14 100 €

                    (v tom: - všeobecný materiál – kúpa preliezok

       so šmýkalou, kociek a hojdacieho modulu +2 100€;

                   - údržba tribúny TJ +12 000€)

·         08.4.0. 630 (náboženské a iné spoločenské služby)                        +   1 700 €

                     (v tom: - príspevok 1€/občana za využívanie

        progr.vybavenia D-COM)

·         09.1.1 630 (predprimárne vzdelávanie – tovary a služby)            + 10 500 €

      (v tom: - oprava múrika – oplotenie MŠ s 

       odvodnením 5 200€, oprava parkoviska pred MŠ

       5 300€))

·         09.2.1 630 (sekundárne vzdelávanie – tovary a služby)                + 1 800 €

                    (v tom: - všeobecné služby – vypracovanie

       projektového zámeru a zabezpečenie verejného

       obstarávania v dvoch projektoch: ????-dopísať)

 

  1. Bežné výdavky ZŠsMŠ (podľa funkčnej klasifikácie a kategórie                +      675 €

                                          ekonomickej klasifikácie)

·         09.2.1   630 (sekundárne vzdelávanie – tovary a služby)                              +      675 €

 

  1. Kapitálové výdavky obce (podľa funkčnej klasifikácie a kategórie           + 25 540 €

                                                  ekonomickej klasifikácie)

·         06.1.0 710  (rozvoj bývania – realizácia nových stavieb)                               + 22 140 €

·         06.2.0 710 (rozvoj obce – kúpa traktora na kosenie)                      +   3 400 €

Spolu (E + F + G)                                                                                            + 55 415 €

                                                                                                                             =========

 

Rekapitulácia rozpočtu obce po 1. úprave starostom obce a po 2. druhej úprave obecným zastupiteľstvom (bez typu zdroja „M“):

 

Schválený rozpočet

Rozpočet po 1.zmene (1/S,1/OZ k 31.3.)

Úprava 2/2017/OZ

Rozpočet po 2. zmene

(2/OZ, 2/S k 30.6.)

Príjmy celkom

943 925

984 146

+ 55 415

1 039 561

z toho :

 

 

 

 

Bežné príjmy

906 675

930 379

+ 44 080

974 459

Kapitálové príjmy

0

0

+ 460

460

Finančné príjmy

20 040

33 050

+ 10 200

43 250

Príjmy RO s právnou subjektivitou

Z toho: - bežné

             - finančné

17 210

 

17 210

0

20 717

 

19 977

740

+ 675

 

+ 675

21 392

 

20 652

740

Výdavky celkom

943 925

984 146

+ 55 415

1 039 561

z toho :

 

 

 

 

Bežné výdavky

363 816

363 889

+ 29 200

393 089

Kapitálové výdavky

       19 000

19 000

+ 25 540

44 540

Finančné výdavky

 30 240

30 240

 0

30 240

Výdavky RO s právnou subjekt.

Z toho: - bežné

530 869

 

530 869

571 017

 

571 017

+ 675

 

+ 675

571 692

 

571 692

Rozpočet obce

0

 

0

0

 

3.      Použitie rezervného fondu vo výške 30 240 €: na splátku dlhodobého bankového úveru 15 240 € a na splátku pôžičky FÚ diviaky n/N. 15 000 €.

Starosta dal hlasovať za predložený návrh.

 Za hlasovalo 5 poslancov, 1 bol proti a nikto sa nezdržal. Návrh bol schváelný.

 

 

Starosta predložil na rokovanie Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky. Požiadal kontrolórku aby prečítala tento svoj plán.

Dal hlasovať. Za predložený  návrh hlasovalo 5 poslancov, proti nebol nikto a jeden sa  zdržal hlasovania./Radovan Iliaš/ Návrh bol schválený.

 

BOD 5 Prejednanie záverečného účtu za rok 2016

 Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Diviaky nad Nitricou. Pracovný materiál poslanci obdržali v písomnej forme. Bol prejednaný na dvoch pracovných stretnutiach.

p. Iliašová prečítala dôvodovú správu k záverečnému účtu.

Starosta požiadal hlavnú kontrolórku obce aby vyjadrila svoje stanovisko k schvaľovaniu záverečného účtu.

Konštatovala, že záverečný účet obce bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej správy v z.n.p. Obsahuje všetky požadované náležitosti, bol v zákonnej lehote zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce. Záverečný účet je spracovaný prehľadne, v tabuľkách a percentuálne vyjadrený .Predstavuje usporiadanú sústavu ukazovateľov, ktoré charakterizujú výsledky ekonomickej činnosti obce za obdobie jedného roka a obsahujú výsledky rozpočtového hospodárenia obce vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov. K záverečnému účtu bolo aj vyjadrenie auditorau Doporučuje obecnému zastupiteľstvu schváliť záverečný účet obce bez výhrad.

Starosta otvoril k tomuto bodu rozpravu. Do rozpravy sa neprihlásil nikto.

Doporučil zobrať na vedomie: stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu Obce Diviaky nad Nitricou za  rok 2016 – súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad.

Následne doporučil schváliť : záverečný účet obce a výsledok hospodárenia 2016 bez výhrad

                 

bežné príjmy    + ZŠ s MŠ                                                                           968 300,78 €

bežné výdavky + bežné výdavky ZŠ s MŠ                                           957 890,39 €

prebytok bežného rozpočtu                                                              + 10 410,39 €

kapitálové príjmy                                                                                              2 260,00 €

kapitálové výdavky                                                                                         19 910,40 €

schodok kapitálového rozpočtu                                                       - 17 650,40 €

schodok bežného a kapitálového rozpočtu                                   -  7 240,01 €

 finančné operácie príjmové                                                                    56 665,28 €

finančné operácie výdavkové                                                                 15 240,00 €

bilancia finančných operácií                                                              + 41 425,28 €

príjmy celkom                                                                                        1 027 226,06 €

výdavky celkom                                                                                          993 040,79 €

bilancia hospodárenia obce celkom                                               +  34 185,27 €

 

b)  tvorbu rezervného fondu z výsledku hospodárenia nasledovne:

-          použitie prebytku (po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR v sume 13 010,13 € za rok 2016) zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a  b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zostatku finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c ) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zníženého o neprevedenú sumu z účtu podnikateľskej činnosti na základný bežný účet ako hospodársky výsledok po zdanení z podnikateľskej činnosti za rok 2015 vo výške 3 257,33 €  na tvorbu rezervného fondu v r.2016) na tvorbu rezervného fondu v roku 2017 vo výške 17 917,81 €;

 

použitie prostriedkov získaných z  rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení za rok 2016 podľa ustanovenia § 15 ods. 1 písm. b) zákona č.583/2014 Z.z. o rozpočtových

c) prevod z rezervného fondu vo výške 15 240 € na splátku úverov v roku 2016.

Za predložený návrh hlasovalo 6 poslancov, proti nebol nikto a ani sa nezdržal hlasovania.                                                                               

 Predložený návrh bol schválený.

 

BOD 6 Prejednanie nájomných zmlúv

Na rokovanie OZ bola predložená Nájomná zmluva o objekte bývalej materskej školy Banky. Návrh bol spracovaný s poslancami, prejednaný na dvoch pracovných poradách aj za účasti p. Masára a následne vypracovaný právnikom. Poslanci tento návrh obdržali v elektronickej ako i písomnej forme. Starosta oboznámil občanov o niektorých  podmienkach, ktoré zmluva obsahuje a musí ju nájomca dodržať, čo sa týka lehoty plnenia. Bude zverejnené na webovej stránke obce.

Otvoril rozpravu. Do rozpravy sa neprihlásil nikto a dal hlasovať.

Doporučil schváliť: Nájomnú zmluvu uzavretú medzi Obec Diviaky nad Nitricou v zastúpení Vladimír Pružinec, starosta obce a Senior Banky n.o. Diviaky nad Nitricou, časť Banky 536, zastúpená Mgr. Monika Masárová – štatutárny zástupca.

Za predložený návrh hlasovalo 5 poslancov,1 bol proti /Radovan Iliaš/ a nikto sa nezdržal hlasovania.

Návrh bol schválený.

Na rokovanie VZ  bola predložená Zmluva o spolupráci medzi Obec Diviaky nad Nitricou a Kinet s.r.o. Diviaky nad Nitricou .

Navrhuje Kinetu za používanie stĺpov miestneho rozhlasu, ktoré sú vo vlastníctve obce odplatu za vo výške 3000 Eur. Okrem úhrady tejto odplaty je firma Kinet s.r.o. povinná beplatne poskytovať aj ďaľšie služby dohodnuté v zmluve, poskytovanie internetu pre Obecný úrad a pre ZŠ s MŠ. Zmluva bude zverejnená na webovej stránke obce.

Doporučil schváliť Zmluvu o spolupráci  uzavretú medzi Obec Diviaky nad Nitricou a Kinet s.r.o. Diviaky nad Nitricou 201 v zastúpení Roman Klucha, konateľ.

Za predložený návrh hlasovalo 6 poslancov, proti nebol nikto a ani sa nezdržal hlasovania.

Predložený návrh bol schválený.

 

BOD 7 Organizačné otázky a žiadosti občanov

Na pracovnej porade bola predložená žiadosť Radoslava Kohúta a manž. Miroslavy bytom Diviaky nad Nitricou časť Ješkova ves 681 o odpredaj pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve obce.

Nakoľko táto žiadosť už bola prerokovávaná v roku 2013 a v roku 2015 a predaj sa nerealizoval z dôvodu komplikovaného vysporiadania súvisiacich pozemkov sa predaj obecných parciel nerealizoval. Starosta doporučil  zrušiť prijaté uznesenie č.14/2013 zo dňa 21.3.2013 a uznesenie č.12/2015 zo dňa 12.2.2015 týkajúce sa predaja pozemkov v k.ú. Ješkova Ves pre Radoslava Kohúta, bytom Diviaky nad Nitricou 681.

Za hlasovalo 6 poslancov, proti nebol nikto a ani sa nezdržal hlasovania.

A následne doporučil schváliť: V súlade  so  zákonom  č. 138/1991  Zb. o majetku  obcí, §9a , ako  prípad  hodný  osobitného  zreteľa,  súhlasí  z odpredajom  pozemkov   v k.ú. Ješkova  Ves  v súlade  s GP  č. 4/2017 z parcely C KN  číslo  148  zastavaná plocha diel 1 o výmere  86 m² a diel  3  o výmere  4 m²  a z parcely C KN  číslo  154/1  trvalý trávnatý porast diel  4  o výmere  46 m²  pre Radoslava  Kohúta , bytom  Diviaky  nad  Nitricou, časť Ješkova Ves  681  ,  a to  z dôvodu, že  predmetné  časti  pozemku  sú  zastavané, užíva  ich  žiadateľ  a na  základe  GP  č. 4/2017  vzniknú nové  parcelné  čísla. Cena  pozemkov  bola  obecným  zastupiteľstvom  stanovená  vo  výške  5,- €/m².

Za predložený návrh hlasovalo 6 poslancov, proti nebol nikto a ani sa nezdržal hlasovania.

 

Na pracovnej porade bola predložená žiadosť Jozefa Pršu bytom Diviaky nad Nitricou, časť Ješkova Ves 670 o odpredaj novovytvorených parciel na základe geometrického plánu z dôvodu vysporiadania svojich vlastníckych vzťahov a dlhodobého užívania.

Starosta doporučil schváliť V súlade  so  zákonom  č. 138/1991  Zb. o majetku  obcí, §9a , ako  prípad  hodný  osobitného  zreteľa,   odpredaj  pozemkov   v k.ú. Ješkova  Ves  v súlade  s GP  č. 18/2017 z parcely  E KN  číslo  395 – zastavaná plocha  diel 1 o výmere  2 m² a diel  3  o výmere  21 m²  a z parcely E KN  číslo  411 - záhrada  diel  2  o výmere  27 m²  a diel  4  o výmere  27 m²  pre Jozefa  Pršu , bytom  Diviaky  nad  Nitricou, časť Ješkova Ves  670  ,  a to  z dôvodu, že  predmetné  časti  pozemku  sú  zastavané, užíva  ich  žiadateľ  a na  základe  GP  č. 18/2017  vzniknú nové  parcelné  čísla. Cena  pozemkov  bola  obecným  zastupiteľstvom  stanovená  vo  výške  5,- €/m².

Za predložený návrh hlasovalo 6 poslancov, proti nebol nikto a ani sa nezdržal hlasovania. Návrh bol schválený.

Na pracovnej porade bola predložená žiadosť Jozef Rendeka a manž. Jany bytom Diviaky nad Nitricou, časť Mačov 378 o  kúpu  časti  pozemku  parcelné  číslo  382/2  v k.ú. Mačov . Nebol predložený geometrický plán. Preto starosta doporučuje  zobrať na vedomie  žiadosť  o  kúpu  časti  pozemku  parcelné  číslo  382/2  v k.ú. Mačov  pre  Ing. Jozefa  Rendeka  a manž. Janu, bytom  Diviaky  nad  Nitricou  378. Žiadosť  bude  obecným  zastupiteľstvom  prejednaná  po  predložení  geometrického  plánu.

 

BOD 8 Návrh na uznesenie

Po predložení všetkých bodov programu starosta požiadal o prečítanie návrhu na uznesenie. Návrh na uznesenie prečítala p.p. Margita Baková.

 

Za hlasovalo 5 poslancov, proti bol jeden /Radovan Iliaš/ a nikto  sa nezdržal hlasovania.

Návrh na uznesenie bol prijatý.

BOD 9 Diskusia

p. starosta – na opakované sťažnosti občanov na kosenie v obci a na miestnych cintorínov, starosta zdôvodňoval , že má obmedzený počet pracovníkov , práce je veľa ,niekedy musia riešiť urýchlene situáciu, tak sa nedá hneď vyhovieť , s kosením sú problémy. Prijal brigádnikov na ostatné práce, ako je natieranie stĺpov, oplotenie na TJ a podľa potreby budú aj kosiť. V súčasnosti sa dokončila IBV Kalinovská- cesta, oplotenie MŠ Diviaky a parkovisko pred MŠ na cca 7 parkovacích miest. V Mačove pri p. Vrškovi a p. Briatkovi sa vyčistil potok, ide sa robiť čistenie potoka v Ješkovej Vsi od Limexu po p. Kunika, v Mačove sa dokončilo zábradlie v kaplnke, v Somorovej Vsi na Domu Smútku odašie, plánuje sa chodník na miestnom cintoríne v Bankách, pripravuje sa rekonštrukcia detských ihrísk, do Domov Smútku sa zakúpili stojany na vence, zakúpil sa traktor na kosenie na veľké plochy, urobila rekonštrukcia priestorov TJ – sprchy, okná, dlažby, podlahy, výmena bojlera, na miestne cintoríny sú pripravené 4 stĺpy v priebehu mesiaca budú osadené na miesta, vyčistil sa žľab vedľa cintorína v Diviakoch, upravila sa miestnosť v kultúrnom dom pre Bukovec, vymaľovala sa  a vymenili sa radiátory, urobili sa plagátovacie plochy.

Cestou spoločnosti TEDOS a.s. nám bolo dodaných 17 kontajnerov na triedený zber, ktoré boli rozložené v jednotlivých častiach obce na sklo, papier a plasty.

V ZŠ s MŠ sa rieši havarijný stav – zatekanie strechy, toho času sa konajú práce na odstránení.

Obec má záujem o získanie dotácií na určité výzvy ako bola napr. výstavba detského ihriska v Diviakoch nad Nitricou pri MŠ – o získanie dotácii sa môže uchádzať až po vysporiadaní vlastníckych vzťahov.

p. Devečková – zistiť či je možné v obci zabezpečiť bankomat, mala námietky voči koseniu v obci a na miestnom cintoríne, podľa jej pohľadu sú tieto činnosti zabezpečené nedostatočne

p. Paulďurová – jej príspevok smeroval k úprave a čistote námestie pred bývalou Jednotou v Diviakoch, navrhla zvážiť a požiadať o úpravu záhradného architekta, malo  by všetkým záležať na úprave tohto námestia a hlavne čistote.

p. Štefan Pánis – apeloval na poslancov OZ a na starostu aby sa viac venovali aj občanom z časti obce Somorova Ves, za posledné obdobie sa akosi na túto časť obce zabúda. On na predchádzajúcom verejnom zasadnutí predložil 20 požiadaviek a konštatuje, že jedna je splnená. Opäť upozornil na tie isté požiadavky . On sám organizačne zabezpečoval niektoré práce.

p. Baková – je potrebné natrieť studňu v Diviakoch, poukazovala na nedostatočný poriadok a čistotu v okolí obecného úradu a námestia v Diviakoch, je potrebné venovať tejto problematike väčšiu pozornosť ako aj čistotu v okolí zastávok.

p. Hronec – pýtal sa na kanalizáciu v IBV Kalinovská, konštatoval, že drôty ktoré sú ťahané po stĺpoch na internet sú neesteticky uložené a  majú veľký previs- je potrebné upozorniť pracovníkov Kinetu.

p. starosta reagoval na pripomienky občanov a sľúbil ich postupne riešiť.

 

BOD 10 Záver

Starosta  poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil. Poprial pekné letné dni, dovolenky a pozval všetkých na Dožinkové slávnosti, ktoré sa budú konať dňa 12.8.2017.

Zapísala: Iveta Kluvancová

 

Overovatelia zápisnice:

Michal Paulďuro

Marek Vajda v.r.                                                                                            Vladimír Pružinec

                                                                                                                             Starosta obce, v.r.

Vyvesené: 6. 7. 2017

Dátum zvesenia: 22. 7. 2017

Späť