Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Zapisnica z VZ OZ konaného dňa 21.9.2016

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 21.septembra 2016 o 18.00 hod. v Kultúrnom dome v Diviakoch nad Nitricou.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1.      Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, program  VZ OZ

2.      Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky

3.      Kontrola plnenia prijatých uznesení

4.      Čerpanie príjmov a výdavkov za I. polrok 2016

5.      Schválenie PHSR obce na roky 2016 – 2020 s výhľadom do roku 2023

6.      Schválenie zápisu do kroniky za rok 2015

7.      Organizačné záležitosti, žiadosti občanov,  žiadosti organizácií

8.      Návrh na uznesenie

9.      Diskusia

10.  Záver

1.    Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, program  VZ OZ

Rokovanie OZ bolo zvolané v zmysle zákona o obecnom zriadení, bolo zverejnené obvyklým spôsobom vyhlásené v miestnom rozhlase, zverejnené na webovej stránke, poslanci obdŕžali  pozvánky e-mailom. Dnešného zasadnutia sa zúčastnilo 8 z  9 poslancov (p. poslankyňa Gamanová je ospravedlnená z dôvodu PN). Starosta konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné.

2.    Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky

Voľba návrhovej, mandátovej komisie. Do návrhovej a mandátovej komisie starosta doporučil schváliť p.p. Iliaša  Radovana, Bakovú Margitu, Vajdu Mareka. Za overovateľov zápisnice odporučil schváliť p.p.  Hagarovú Janku a Paulďuru Michala.

Za predložený návrh hlasovalo 8 poslancov, proti nebol nikto a nikto sa nezdržal hlasovania. Návrh bol schválený jednomyseľne.

Za zapisovateľku určil p.Kluvancovú Ivetu – pracovníčku OcÚ.

3.    Kontrola plnenia prijatých uznesení

Starosta obce konštatoval,že VZN prijaté na verejnom zasadnutí dňa 21.06.2016 sú uplatnené v praxi.

4.    Čerpanie príjmov a výdavkov za I. polrok 2016

Starosta konštatoval, že prehľad príjmov a výdavkov za I. polrok 2016 obce ako aj Základnej školy s materskou školou  bolo prehodnotené na pracovnej porade spolu s kontrolórkou obce. Plnenie finančného rozpočtu  príjmov obce je 49% a plnenie finančného rozpočtu obce výdavkov je  53%. Poslanci tento materiál obdŕžali v elektronickej ako aj v písomnej forme. K uvedenému bodu programu neboli žiadne pripomienky. Starosta odporučil plnenie finančného rozpočtu zobrať na vedomie.

5.      Schválenie PHSR obce na roky 2016 – 2020 s výhľadom do roku 2023

Starosta predložil PHSR na schválenie. Poslanci boli informovaní o tvorbe Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2016 – 2020 s výhľadom do roku 2023 vypracovanom spracovateľom Mgr. Pavlom Kalmárom za spolupráce obecného úradu ešte v marci na pracovnej porade. Boli vytvorené pracovné skupiny na spoluprácu s prípravou. 8.3.2016 bol tento materiál zaslaný e-mailom poslancom, ktorí boli členmi pracovnej skupiny. Poslanci svoje návrhy a pripomienky nedoručili, pretože nemali starostom stanovený termín. Obecný úrad pokračoval v spracovaní tohto dokumentu. P. p. Baková pripomienkovala, že  nie je dostatočne informovaná o tvorbe PHSR, pri prečítaní finálnej verzie, ktorú poslanci obdŕžali,  sú chybné údaje, má pripomienky, chce ich zapracovať do PHSR. Poslanci odmietli hlasovanie z dôvodu neprerokovania materiálu na pracovnej porade a tiež uvedených nesprávnych údajov.

Vzhľadom na krátkosť času bolo schválenie PHSR  stiahnuté z programu. Po dopracovaní pripomienok poslancov bude stanovený náhradný termín. OZ vzalo na vedomie zmenu termínu.

6.      Schválenie zápisu do kroniky za rok 2015

Starosta podal návrh na schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2015, ktorý bol vypracovaný  Mgr. Martou Noskovou, kronikárkou obce  a bol predložený k nahliadnutiu na pracovnej porade. Pre krátkosť času sa všetci poslanci nemohli vyjadriť k tomuto zápisu. OZ vzalo na vedomie zmenu termínu.

7.      Organizačné otázky a žiadosti občanov,  žiadosti organizácií

Starosta predložil návrh na schválenie: Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Diviaky nad Nitricou. Návrh bol vypracovaný spracovateľom ÚPO p. arch. Gabrielom Szalayom a bol predložený v elektronickej a písomnej forme poslancom  OZ, prerokovaný na pracovnej porade.

Starosta dal hlasovať.

A/  OZ berie na vedomie

1. „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Diviaky nad Nitricou“, v zmysle zákona  č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), ktorý vypracoval AGS ATELIÉR s.r.o., hlavný a zodpovedný riešiteľ konateľ spoločnosti Ing. arch. Gabriel Szalay, autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov, registračné číslo 0044AA, s kolektívom spolupracovníkov v  roku 2016.

2. Stanovisko Okresného úradu Trenčín, odboru výstavby a bytovej politiky, zo dňa 09.06.2016, vydaného pod číslom OU-PD-OSZP-2016/012699-018 o preskúmaní  o preskúmaní návrhu zmien a doplnkov územného plánu obce pred schválením podľa §25 stavebného zákona, t. j. súladu so záväznou časťou schválenej územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa, s príslušnými právnymi predpismi, so zadaním, rozsahom územného plánu a záväznej časti územného plánu navrhovanej na vyhlásenie všeobecne záväzným právnym predpisom v súlade s § 13 stavebného zákona.

3. Správu o procese obstarávania Zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Diviaky nad Nitricou zo dňa 09.06.2016, vypracovanú Ing. Martou Davidesovou, odborne spôsobilou osobou pre obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie, registračné číslo 228 MDVaRR SR.             

B/  OZ berie na vedomie

1.„Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Diviaky nad Nitricou“v zmysle stavebného zákona,ktorý vypracoval AGS ATELIÉR s.r.o., hlavný riešiteľ Ing. arch. Gabriel Szalay, autorizovaný architekt SKA, s kolektívom spolupracovníkov v  roku 2016 a vymedzuje ich záväznú časť, ktorá bude schválená všeobecne záväzným nariadením obce Diviaky nad Nitricou, č. 2/2016 o záväzných častiach Územného plánu obce Diviaky nad Nitricou.

2. Návrh na rozhodnutie o námietkach a pripomienkach z "Vyhodnotenia stanovísk orgánov a organizácií, fyzických a právnických osôb a verejnosti, uplatnených počas prerokovania Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Diviaky nad Nitricou“ a súhlasí so spôsobom riešenia pripomienok a námietok v zmysle vyhodnotenia pripomienok obstarávateľom, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia.

3. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Diviaky nad Nitricou“ a dopĺňa VZN obce č. 01/2015.


C/  OZ ukladá

Obecnému úradu zabezpečiť :

1. V súlade s § 27 ods.(4) stavebného zákona zverejnenie záväznej časti zmien a doplnkov č.1 územnoplánovacej dokumentácie a jej doručenie dotknutým orgánom.

2. V súlade s § 28 ods. (1) až (4) stavebného zákona, uloženie schválených „Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Diviaky nad Nitricou“ t. j. označiť územnoplánovaciu dokumentáciu schvaľovacou doložkou a uložiť ju na Obecnom  úrade v Diviakoch nad Nitricou, Okresnom úrade Trenčín, odbore výstavby a bytovej politiky a na príslušnom prvostupňovom stavebnom úrade (spoločnom Obecnom úrade v Novákoch) do troch mesiacov od jeho schválenia.

3. V súlade s § 28 ods. (5) stavebného zákona vyhotovenie registračného listu a spolu s kópiou uznesenia o schválení jeho doručenie na príslušné ministerstvo MDVaRR SR.

Schválené Zmeny a doplnky č. 1  Územného plánu obce Diviaky nad Nitricou  uložiť na Obecnom  úrade v Diviakoch nad Nitricou, na Okresnom úrade Trenčín, odbore výstavby a bytovej politiky  a na príslušnom prvostupňovom stavebnom úrade. Zverejniť záväznú časť a doručiť ju dotknutým orgánom v súlade s ods. 4 § 27 stavebného zákona, vyhotoviť registračný list a zaslať na príslušné ministerstvo.

Zmena ÚP sa týka p. Kuníka z Diviak nad Nitricou, Ješkova Ves.

Za predložený návrh hlasovalo: 8 poslancov, proti nebol nikto a ani sa nezdržal hlasovania.

Starosta predložil na schválenie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou školou, Diviaky nad Nitricou č. 121 za školský rok 2015/2016. Správu vypracovala  p. riaditeľka Mgr. Paulďurová. So správou sa mali možnosť poslanci oboznámiť na pracovnej porade.

K predloženému návrhu neboli žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať.

Za predložený návrh hlasovalo 8 poslancov, nebol nikto  proti  a ani sa nezdržal hlasovania.

Senior Banky, n.o. Diviaky nad Nitricou, časť Banky 536 predložil žiadosť o prenájom nehnuteľnosti bývalej MŠ súp. č. 534 a prislúchajúcich pozemkov k nehnuteľnostiam v k.ú. Banky, ktoré sú vo vlastníctve obce za účelom zriadenia stravovacej jednotky a ďalších ubytovacích miest. Alternatívou bola žiadosť o schválenie prístavby kuchyne k existujúcej stavbe.

Žiadosti boli zdôvodnené p. Masárom a  prerokované na pracovných poradách. Poslanci po zvážení všetkých okolností a možností rozhodli o hlasovaní za žiadosť o prístavbu.

Poslanci navrhli schváliť zmenu dodatku k pôvodnej nájomnej zmluve Senior Banky n.o. Diviaky nad Nitricou, časť Banky 536, v zastúpení Mgr. Monikou Masárovou o pristavenie objektu k jestvujúcej stavbe  za účastí stavebnej komisie a právneho zástupcu obce.

Starosta dal hlasovať za predložený návrh. Za predložený návrh hlasovalo 7 poslancov, proti nebol nikto a 1 poslanec p. p. Paulďuro sa zdržal hlasovania.

Návrh bol schválený.

8.      Návrh na uznesenie

Starosta požiadal p. p. Iliaša Radoslava o predloženie návrhu na uznesenie.  Za návrh hlasovalo 8 poslancov, proti nebol nikto a nikto sa nezdržal hlasovania. Návrh bol schválený.

9.      Diskusia

p. Kluvancová sa vyjadrila k  PHSR – materiál na pripomienkovanie PHSR  bol niektorým poslancom, zaslaný e-mailom dňa 8.3.2016.

p. Ing. Hagarová Anna – sa informovala na situáciu s kanalizáciou  obce. Odpoveď p. starostu: je v štádiu riešenia.

p. Mišejová – pripomienkovala prácu zamestnancov na prevádzke a zamestnancov, ktorí sú na aktivačné práce – nedostatočné kosenie, neudržiavané chodníky, podotkla že v obci Diviacka Nová Ves sa kosí a udržuje poriadok. Starosta: aktivačných zamestnancov je málo, ich   pracovný čas je rozvrhnutý na nízky počet hodín. Zamestnanci drobnej prevádzky sú plne vyťažení. Na prácu ako je osvetlenie cintorínov, chodník na miestnom cintoríne v Ješkovej Vsi sú zamestnaní na dohodu o vykonaní práce dôchodcovia. Ostatní nezamestnaní neprejavili záujem o prácu v obci.

p. Iliašová – poukazovala na nelegálnu skládku v Bankách, informovala sa na chodník na cintoríne Banky, na stav a perspektívu využitia budovy MŠ Banky, občania by požadovali Kultúrny dom ako majú aj obyvatelia Mačova. Starosta: nelegálne skládky sa v tomto čase zasypávajú a zrovnávajú.

p. Paulďurová -  podala informácie o bývalej MŠ Banky, upozornila na havarijný stav pece – vytekanie vody, je potrebné preveriť možnosť kúrenia v tomto stave.
P. riaditeľka podala informáciu o výsledkoch zasadnutia ZRPŠ – rodičia majú požiadavku  vyriešiť parkovanie osobných áut pri materskej škole. Tiež sa informovala na osvetlenie cintorínov. Starosta: čo sa týka MŠ Banky – obec počká na vhodnú výzvu z Eurofondov a zváži účel využitia. Parkovisko pri materskej škole sa pokúsi vyriešiť do konca roka.

Tiež oboznámila prítomných občanov o otvorení výstavy o INDII, na ktorú prijal pozvania veľvyslanec Indie. Návšteva sa uskutoční 13.10.2016 o 10.00 hod., na toto stretnutie pozýva aj občanov. V obecných novinách bola daná informácia o potrebe pracovníčky v obecnej knižnici. Informovala sa na náhradu za p. Elenu Mišejovú. Starosta odpovedal, že miesto je stále neobsadené. Neobsadené sú aj miesta správcov Domov smútku v Ješkovej Vsi a Banky.

p. Baková – na podnet občanov - sa informovala na termín výstavby prístrešku na Dome Smútku v Diviakoch nad Nitricou. Starosta: táto investícia bude zahrnutá do rozpočtu pre budúci rok. Tiež aj chodník na cintoríne Banky.

Zo strany obyvateľov Baniek je požiadavka zriadiť autobusovú zastávku  - čakáreň v obci.

Starosta informoval o stave IBV Kalinovská: investícia 54 tis., cca 23 domácností z mimo obce  Diviaky nad Nitricou prinesie navýšenie podielových daní. Obec má záujem dať do nájmu a neskôr odpredať plynovod v lokalite Kalinovská. Ďalej starosta podal informáciu o riešení poruchy tlakového potrubia, ktoré je  v správe Povodia hornej Nitry, v dôsledku čoho dochádza k zamokrenie pozemkov v blízkosti rodinných domoch v časti obce Mačov.

p. Hagarová – na pripomienkovanie a doplnenie PHSR navrhuje stretnutie poslancov pracovných skupín, ktoré budú určené starostom obce.

10.  Záver

Po prečítaní všetkých bodov programu p. starosta poďakoval za účasť a disciplínu počas rokovania a schôdzu ukončil.

Overovatelia zápisnice:

1.      Janka Hagarová

2.       Michal Paulďuro

Zapísala: Iveta Kluvancová                                   Vladimír Pružinec, starosta obce

Vyvesené: 3. 10. 2016

Dátum zvesenia: 19. 10. 2016

Späť