Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Zapisnica z VZ OZ konaného dňa 23.10.2014

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.októbra 2014 v kultúrnom dome v Diviakoch nad Nitricou.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

 

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, program VZOZ

 

2. Voľba návrhovej , mandátovej a volebnej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky

 

3. Kontrola plnenia uznesení

 

4. Plnenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu za I.polrok 2014

 

5. Prejednanie VZN obce č.3/2014

 

6. Organizačné otázky a žiadosti občanov

 

7. Návrh na uznesenie

 

8. Diskusia

 

9. Záver

 

BOD 1

 

Rokovanie OZ v Diviakoch nad Nitricou bolo zvolané v zmysle zákona o obecnom zriadení a rokovacieho poriadku obvyklým spôsobom a to zverejnením v úradných tabuliach, na webovej stránke obce a vyhlásením v miestnom rozhlase. Poslanci obdržali písomné pozvánky s určením miesta, termínu rokovania a s návrhom programu. Dňa 21.10.2014 sa uskutočnilo pracovné zasadnutie sa účastí 7 poslancov, kde boli predjednané všetky materiály predkladané na VZ OZ. Na základe účastí 5 poslancov starosta obce konštatoval, že rokovanie VZ je uznášaniaschopné. K predloženému návrhu programu neboli nanesené žiadne pripomienky a OZ hlasovaním predložený návrh programu jednomyselne schválilo.

 

BOD 2

 

Do mandátovej, návrhovej a volebnej komisie starosta obce doporučil schváliť p.p. Alenu Vajdovú, Radovana Iliaša, Tibora Turcera.

 

Za overovateľov zápisnice starosta obce doporučil schváliť p.p. Miroslava Blahu, Romana Kluchu .Za zapisovateľku určil p. Kluvancovú Ivetu – pracovníčku Ocú.

 

K predloženému návrhu neboli nanesené žiadne pripomienky a OZ predložený návrh jednomyselne schválilo.

 

BOD 3

 

Uznesenie č.22/2014– určenie 9 poslancov OZ pre funkčné obdobie 2014 – 2018 je premietnuté v komunálnych voľbách obce konaných 15.11.2014

 

Uznesenie č.23/2014 – uzatvorená dohoda s ÚPSVaR Prievidza zostala v platnosti do 31.12.2014 – úlohy sú plne zabezpečené

 

Projektová dokumentácia odkanalizovania aglomerácie Diviacka Nová Ves a Diviaky nad Nitricou je spracovaná v réžii StVS a.s. Banská Bystrica – plní sa

 

Uznesenie č.24/2014 – starosta samostatným listom požiadal Úrad verejného zdravotníctva SR o vyjadrenie na vytvorenie ochranného pásma pohrebiska a povolovania stavieb v k.ú. Diviaky nad Nitricou v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve – Stanovisko Úradu bolo doručené na Ocú 21.8.2014 a následne ho obdržali spracovatelia Územného plánu obce a sťažovatelia – úloha splnená

 

Uznesenie č.25/2014 – nebol predložený GP s vyznačením presnej výmery pozemkov žiadateľov na odpredaj pozemku parc. 811/8 v k.ú. Mačov ani návrh kúpnopredajnej zmluvy – zostáva v sledovaní

 

Uznesenie č.26/2014 opakovaná sťažnosť p.Tkáčovej bola odporučená riešiť v zmysle občianskeho zákonníka §127 – vypúšťa sa zo sledovania

 

Uznesenie č.27/2014 - príspevok na dofinancovanie rekonštrukcie školského ihriska vo výške 1000 Eur bude poskytnutý po schválení zmeny rozpočtu obce na dnešnom rokovaní na r.2014

 

Uznesenie č.28/2014 - návrh na prenájom požiarnej zbrojnice a časti kultúrneho domu Ješ.Ves pre p. Tibora Turcera bude prerokovaný v ďalšej časti programu

 

Uznesenie č.29/2014 - prejednanie petície na zachovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ Banky bolo uzatvorené na VZ OZ dňa 14.8.2014 – vypúšťa sa zo sledovania

 

Uznesenie č.30/2014 - spracovanie VZN obce o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní žúmp bude prejedané v ďalšej časti

 

Uznesenie č.31/2014 – výdavky na prepravu piesku pre viacúčelové ihrisko Ješkova Ves boli zrealizované v mesiaci september 2014 - splnené

 

Uznesenie č.32/2014 – stanovisko odpredaja pozemkov pre p. Jána Jančicha bolo zaslané písomne - splnené

 

Uznesenie č.34/2014 – odovzdanie a prevzatie objektu KD pre p. Mavlera Vladimíra bolo zabezpečené 4.8.2014 Nájomná zmluva je zverejnené na webovej stránke obce

 

K hodnoteniu uznesení neboli nanesené žiadne pripomienky, starosta obce doporučil

 

Informáciu zobrať na vedomie

 

BOD 4 Prejednanie príjmov a výdavkov za I.polrok 2014

 

Základnú informáciu o plnení rozpočtu obce za I.polrok 2014 vrátane navrhovaných zmien rozpočtu podala p.Iliašová Eva. Starosta obce zároveň informoval o plnení menovitých úloh s tým, že tieto boli splnené, mimo realizácie IBV Kalinovská – rozvod vody a plynu, kde z dôvodu nepriaznivého počasie bol predĺžený termín realizácie to do 30.6.2015.

 

Doporučil schváliť navrhované zmeny rozpočtu pre rok 2014.

 

V rozprave nevystúpil nikto starosta obce predložil návrh na uznesenie: Zobrať na vedomieinformáciu o plnení rozpočtu obce za I.polrok .2014 vrátane navrhovaných zmien rozpočtu predloženú p.Iliašovou Evou

 

Informáciu o predlĺžení termínu realizácie IBV Kalinovská – rozvod vody a plynu do 30.6.2015

 

Schváliť zmenu rozpočtu obce Diviaky nad Nitricou na rok 2014

 

a/ celkové príjmy 829 186 €

 

z toho obec 344 748 €

 

ZŠ s MŠ 484 438 €

 

b/ celkové výdavky obce 344 748 €

 

 

 

Za predložený návrh hlasovali 4 poslanci, 1 sa zdržal hlasovania, proti nebol nik.

 

BOD 5 Prejednanie VZN obce č.3/2014

 

Starosta obce predložil na rokovanie OZ návrh na VZN č.3/2014. o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.

 

Poslanci návrh obdržali v písomnej forme a samotný návrh bol zverejnený v úradných tabuliach obce po dobu15 dní a na webovej stránke. K návrhu neboli nanesené žiadne pripomienky ani zmeny či doplnenie.

 

V rozprave nevystúpil l nikto, starosta obce predložil návrh na uznesenie:

 

Schváliť VZN č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.

 

Za predložený návrh hlasovalo 5 poslancov proti nebol nikto a ani sa nezdržal hlasovania.

 

BOD 6 Organizačné záležitosti a žiadosti

 

Starosta obce predložil informáciu o organizačnom a technickom zabezpečení komunálnych volieb našej obce. Doporučil informáciu zobrať na vedomie.

 

 

 

Na rokovanie OZ bol predložený návrh na schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2013, ktorý spracovala kronikárka obce p. Mgr. Marta Nosková.

 

K návrhu neboli nanesené žiadne pripomienky, starosta obce predložil návrh na uznesenie:

 

Schváliť zápis do kroniky obce v rozsahu 39 strán spracovaný kronikárkou obce Mgr. Martou Noskovou. Návrh bol jednomyselne schválený.

 

Starosta obce predložil na schválenie zmluvu medzi Obcou Diviaky nad Nitricou a Bukovec – združenie uchovávania ľudových tradícii na zverenie do správy jednej miestnosti v priestoroch terajšej knižnice za účelom využívania výlučne na prezentáciu predmetov dokumentujúcich spôsob života obyvateľov našej obce a blízkeho okolia. Doporučil zveriť priestory do správy bezplatne s s účinnosťou od 1.11.2014.

 

K návrhu neboli nanesené žiadne pripomienky. Starosta obce predložil návrh na uznesenie:

 

Schváliť zmluvu medzi Obcou Diviaky nad Nitricou a Bukovec združenie uchovávania ľudových tradícii na bezplatné zverejnenie do správy jednej miestnosti v budove Miestnej ľudovej knižnice s účinnosťou od 1.11.2014. Návrh bol jednomyselne schválený.

 

Starosta predložil návrh na schválenie nájomnej zmluvy medzi Obcou Diviaky nad Nitricou a nájomcom firmou PRELOV v zastúpení p.Tiborom Turcerom, na prenájom budovy bývalej požiarnej zbrojnice a časti kultúrneho domu v Ješkovej Vsi.

 

Návrh zmluvy obdržali poslanci v písomnej forme, k návrh neboli nanesené žiadne pripomienky.

 

Starosta obce predložil návrh na uznesenie:

 

Schváliť nájomnú zmluvu medzi Obcou Diviaky nad Nitricou a fi PRELOV v zastúpení p. Tiborom Turcerom budovu bývalej požiarnej zbrojnice a časti Kultúrneho domu Ješkova Ves za účelom podnikateľskej činnosti za podmienok uvedených v nájomnej zmluve. Za predložený návrh hlasovali 4 poslanci, proti nebol nikto a 1 sa zdržal hlasovania.

 

Starosta zároveň informoval o plánovaní ešte jedného verejného zasadnutia OZ s cieľom spracovať a schváliť rozpočet obce na roky 2015 -2017 a schváliť, prípadne doplniť VZN obce v oblasti daní a poplatkov pre rok 2015.

 

BOD 7 Návrh na uznesenie

 

Návrhová komisia konštatovala, že písomný návrh na uznesenie korešponduje s návrhmi ,ktoré predložil na rokovanie starosta obce a OZ tento prejednalo a schválilo.

 

BOD 8 Diskusia

 

V diskusii nevystúpil nikto. Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a disciplínu počas rokovania a schôdzu ukončil.

 

Zapísala: Iveta Kluvancová

 

Overovatelia zápisnice

 

.................................................

 

Roman Klucha

 

..................................................

 

Miroslav Blaho

Ing. Július Duranzia,starosta obce

Vyvesené: 5. 11. 2014

Dátum zvesenia: 21. 11. 2014

Späť