Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Zapisnica z VZ OZ konaného dňa 25.11.2014

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.novembra 2014 o 17,00 hod. v kultúrnom dome v Diviakoch nad Nitricou.

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny

Program:

1.       Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, program VZOZ

2.       Voľba návrhovej , mandátovej a volebnej  komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľky

3.       Prejednanie rozpočtu obce na roky 2015 - 2017

4.       Zhodnotenie činnosti jednotlivých  komisií

5.       Organizačné otázky

6.       Návrh na uznesenie

7.       Diskusia

8.       Záver

 

BOD 1

Rokovanie OZ v Diviakoch nad Nitricou bolo zvolané v zmysle zákona o obecnom zriadení a rokovacieho poriadku obvyklým spôsobom a to zverejnením v úradných tabuliach, na webovej stránke obce a vyhlásením v miestnom rozhlase. Poslanci obdržali písomné pozvánky s určením miesta, termínu rokovania a s návrhom programu . Rokovania sa zúčastnilo 6 poslancov starosta obce konštatoval, že rokovanie VZ je uznášaniaschopné. A zároveň predložil návrh programu .K predloženému návrhu programu neboli nanesené žiadne pripomienky a OZ hlasovaním predložený návrh programu jednomyselne schválilo.

 

BOD 2

Do  mandátovej, návrhovej a volebnej  komisie starosta obce doporučil schváliť p.p. Alenu Vajdovú, Annu Čechovú, Oľgu Domanickú.

Za overovateľov zápisnice starosta obce doporučil schváliť p.p. Miroslava Blahu, Radovana Iliaša. Za zapisovateľku určil p. Kluvancovú Ivetu – pracovníčku Ocú.

K predloženému návrhu neboli nanesené žiadne pripomienky a OZ predložený návrh  jednomyselne schválilo.

 

BOD 3        

Starosta obce požiadal p. Iliašovú Evu o zdôvodnenie predloženého návrhu rozpočtu obce           na roky 2015 - 2017. Ústnu informáciu starosta obce doplnil s tým, že kapitálové        výdavky budú   upresnené rozpočtovým opatrením na základe schválených priorít nového OZ. Konštatoval ,že             v NR SR nebol schválený rozpočet na roky  2015 - 2017 a z toho aj vyplývajúca      výška   podielových daní.         

V rozprave k rozpočtu nevystúpil nikto starosta obce predložil návrh na uznesenie:

A. Schváliť:

1. Zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na roky 2015,2016,2017 bez programovej                     štruktúry

2. Rozpočet obce na rok 2015

   a/ bežné príjmy spolu:                           836 263 Eur

      z toho bežné príjmy obce                  821 963 Eur

      z toho bežné príjmy ZŠ s MŠ                         14 300 Eur

   b/ bežné výdavky spolu                        811 577 Eur

      z toho bežné výdavky obce               321 727 Eur

      z toho bežné výdavky ZŠ s MŠ         489 850 Eur

      Kapitálové výdavky obce                          6 446 Eur

      Finančné operácie obce                          18 240 Eur                            

3. Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2015 predložený hlavnou kontrolórkou obce

 

K návrhu neboli nanesené žiadne pripomienky a OZ návrh schválilo počtom hlasov za 6, proti nebol nikto a ani sa nezdržal hlasovania.

Starosta zhodnotil činnosť OZ a jednotlivých komisií za rok 2014 za predchádzajúce funkčné obdobie, poďakoval za podporu a pomoc všetkým poslancom osobitne zástupcovi starostu p. Gamanovi ale aj jednotlivým komisiám.

V rozprave vystúpila p.Oľga Domanická, ktorá zhodnotila prácu kultúrnej komisie a spoluprácu jednotlivých sponzorov pri organizačnom zabezpečení kultúrno spoločenských podujatí. Informovala o plánovaných aktivitách do konca roku.

Anna Čechová – zhodnotila prácu a činnosť sociálnej komisie, poďakovala za spoluprácu s poslancami OZ a ostatnými členmi sociálnej komisie, zároveň informovala o aktivitách do konca tohto mesiaca. Popriala novozvoleným poslancom a starostovi obce aj novej komisii veľa úspechov v novom funkčnom období.

Miroslav Blaho  - zhodnotil činnosť športovej komisie s tým, že úlohy boli v podstate zabezpečené a je presvedčený že práca tejto komisie môže byť na vyššej úrovni, vyjadril presvedčenie, že nová komisia túto činnosť zabezpečí na primeranej úrovni.

Starosta obce v náväznosti na vystúpenie predsedov jednotlivých komisií a dosahované výsledky doporučil prejednať návrh na odmeny poslancov OZ za rok 2014.

Požiadal p. Alenu Vajdovú – predsedkyňu finančnej komisie, aby predložila tento návrh.

K predloženému návrhu neboli nanesené žiadne pripomienky a starosta obce navrhol uznesenie:

a/Schváliť:

            1.V zmysle zásad odmeňovania poslancov a zástupcu starostu obce odmenu za účasť na zasadnutiach OZ podľa rozpisu vo výške  1 491 Eur.

            2. Mimoriadnu odmenu za prácu v komisiách a to vo výške 250 Eur pre týchto členov poslancov OZ: p.p. Štefan Gaman, Tibor Turcer, Miroslav Blaho, Radovan Iliaš, Alena Vajdová, Anna Čechová, Oľga Domanická, Roman Klucha spolu vo výške 2 000 Eur.

      Za predložený návrh hlasovalo 5 poslancov, proti nebol nikto a 1 sa zdržal hlasovania.

 

BOD 5 

Starosta obce predložil OZ návrh na schválenie mimoriadnej odmeny pre hlavnú kontrolórku obce  v zmysle zákona o obecnom zriadení § 18 c bod 5 za vykonávanú kontrolnú činnosť         v roku 2014 a plnenie dielčich úloh zo strany OZ a starostu obce. V rozprave nevystúpil nikto       a starosta obce predložil návrh na uznesenie. Schváliť mimoriadnu odmenu hlavnej kontrolórke obce v zmysle zákona č.369/1990 Zb.§ 18 c bod 5 vo výške 30% z  vyplatenej  mzdy za rok 2014

Predložený návrh bol jednomyselne schválený.

 

BOD 6

Starosta obce informoval o ustanovujúcom zasadnutí OZ, ktoré sa uskutoční dňa           15.12.2014.Onšattaoval že chce sa podieľať na dôstojnej príprave tohto aktu a v tomto termíne        aj doriešiť účtovné vzťahy a inventarizáciu majetku. V súvislosti s ukončením mandátu         starostu obce  a teda aj pracovného pomeru požiadal OZ o schválenie preplatenia dovolenky         podľa stavu k 15.12.2014. Predložil návrh na uznesenie:

Schváliť preplatenie zostatku dovolenky starostovi obce podľa stavu k 15.12.2014.

Predložený návrh bol jednomyselne  schválený.

 

BOD 7 Návrh na uznesenie

Návrhová komisia konštatovala, že písomný návrh na uznesenie korešponduje s návrhmi ,ktoré predložil na rokovanie starosta obce a OZ tento prejednalo a schválilo.

 

BOD 8 Diskusia

p. Gaman Štefan – vystúpenie boli ďakovné, skôr nostalgické, poďakovanie patrí starostovi, poslancom za spoluprácu. Konštatoval že nie všetko sa podarilo zrealizovať, spolupráca s poslancami bola dobrá, až na 1 bod MŠ Banky, nič nekončí, život ide ďalej. Poprial novému starostovi veľa síl, trpezlivosti  a ponúkol svoju spoluprácu .

Starosta obce poďakoval všetkým za účasť na rokovaní OZ a poprial prítomným občanom  príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších a všetko najlepšie v novom roku. Rokovanie starosta oficiálne ukončil a pozval všetkých prítomných na malé občerstvenie.

 

Zapísala: Iveta Kluvancová

 

Overovatelia zápisnice

Miroslav Blaho

Radovan Iliaš                                                  

 

Ing. Július Duranzia,starosta obce

Vyvesené: 5. 12. 2014

Dátum zvesenia: 21. 12. 2014

Späť