Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa


Oznamy a informácie

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zverejnenie zámeru odpredať pozemok vo vlastníctve obce 19.05.2022
VZN 2022 o výške príspevkov zákonných zástupcov žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou 18.05.2022
Výmena a výkup papiera 09.05.2022
Oslava Dňa matiek 02.05.2022
Oznámenie o podávaní žiadosti o zmenu ÚPO 28.04.2022
Rozhodnutie o zastavení konania vo veci vydania územného rozhodnutia Obec Diviacka Nová Ves 26.04.2022
Stavebné povolenie - DNN-Som.Ves - Preložka VN 11.04.2022
Stavebné povolenie - Rekonštrukcia TS - DNN- Som.Ves 07.04.2022
Stavebné povolenie - Rozšírenie NNK,I.etapa 07.04.2022
Stavebné povolenie - Rozšírenie NNK,II.etapa 07.04.2022
Pozvánka na VZ OZ konané dňa 28.03.2022 25.03.2022
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027 25.03.2022
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I.polrok 2022 08.03.2022
Zverejnenie zámeru odpredať pozemok vo vlastníctve obce 02.03.2022
Zverejnenie zámeru odpredať pozemok vo vlastníctve obce 02.03.2022
Verejuná vyhláška oznámenie o doručení písomnosti 03.02.2022
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia 28.01.2022
PLán vývozu zberu odpadu na rok 2022 11.01.2022
Pozvánka na VZ OZ konané dňa 13.12.2021 10.12.2021
Oznámenie o začatí konania - Rozšírenie distribučnej siete a pripojovacie plynovody 08.09.2021
Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústne rokovanie - Rozšírenie NNK,I.etapa 08.09.2021
Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústne rokovanie - Rozšírenie NNK,IIetapa 08.09.2021
Oznámenie o začatí konania - Preložka VN 08.09.2021
Rozhodnutie - Slovak Telecom.a.s. umestnenie stvavby INS_FTTH_PD_DINV__Ješkova Ves 08.09.2021
Oznámenie o zčatí územného konania a pozvanie na ústne rokovanie - REkonštrukcia TS 06.09.2021
Pozvánka na VZ OZ konané dňa 26.8.2021 23.08.2021
Verejná vyhláška o začatí stevebného konania 18.08.2021
Motoristicka súťaž Banícka rallye - oznámenie 30.07.2021
POzvánka - Pozemkové spoločenstvo Mačov 30.07.2021
Oznámenie o uložení zásielky 21.07.2021
Oznámenie o uložení zásielky 21.07.2021
Pozvánka na neplánované VZ OZ 17.07.2021
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II.polrok 2021 18.06.2021
Vyhlásenie - Obchodná verejná súťaž 10.06.2021
Záverečný účet obce za rok 2020 10.06.2021
Zrušenie trvalého pobytu občanom 08.06.2021
Zásady prevodu majetku obce Diviaky nad Nitricou 06.06.2021
Pozvánka na VZ OZ konaného dňa 9.6.2021 06.06.2021
Ochrana poľnohospodárskej pôdy - opatrenie na likvidáciu burín 26.05.2021
Oznámenie o uložení zásielky 04.05.2021
Oznámenie o zrušení TP 16.04.2021
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov,ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom 14.04.2021
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou 08.04.2021
Oznámenie o zrušení TP 31.03.2021
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Diviaky nad Nitricou ako prípad osobotného zreteľa 26.03.2021
Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb 01.03.2021
Oznam - doručenie súhlasov k zriadeniu optickej prípojky 01.03.2021
Oznámenie o prerušení dodávky distribúcie elektriny -7.4.2021 01.03.2021
Elektronické sčítanie obyvateľov 26.01.2021
Oznámenie o uložení zásielky 23.01.2021
Online rezervačný systém na testovanie Covid-19 21.01.2021
Oznam - prerušenie distribúcie elketriny - 16.2.2021 19.01.2021
Plán zberu odpadov na rok 2021 08.01.2021
Oznam - Drobná prevádzka - Zber plastov 07.01.2021
OZNAM - OBECNÝ ÚRAD 21.12.2020
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 13.1.2021 Diviaky nad Nitricou 21.12.2020
Oznam - Okresný úrad Prievidza 21.12.2020
Dohoda č. 20/12/012/18 18.12.2020
Uplatnenie pripomienok k návrhu rozpočtu 04.12.2020
Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2021 30.11.2020
Návrh rozpočtu obce a ZŠ s MŠ pre roky 2021 - 2023 30.11.2020
VZN č.4/2020 o miestnom poplatku a KO na rok 2021 30.11.2020
Územný plán obce Diviacka Nová Ves - Zmeny a doplnky č.1 -zaslanie oznámenia o strategickom dokumente 25.11.2020
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a upustenie od ústneho rokovania a miestneho šetrenia 25.11.2020
Otvorenie skládky pre konáre v Diviakoch nad Nitricou 25.11.2020
Celoplošné testovanie 3.kolo 20.11.2020
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 11.11.2020
Verejná vyhláška - Prerokovanie zmien a doplnkov č.1 ÚPO Diviacka Nová Ves 06.11.2020
Celoplošné testovanie v našej obci - 2.kolo 06.11.2020
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 06.11.2020
Oznámenie o uložení zásielky 05.11.2020
Celoplošné testovanie v našej obci 28.10.2020
Pozvánka na VZ OZ 21.10.2020
Oznam - povinnosť registrácie chovu ošípaných 19.10.2020
Stavebné povolenie - Miroslav Škraban 07.10.2020
Doručenie verejnou vyhláškou 07.10.2020
OZnámenie o začatí doplnkového územného konania 30.09.2020
OZnámenie o začatí doplnkového územného konania - Aglomerácia 30.09.2020
Začiatok školského roka 2020/2021- inbformácia 21.08.2020
Výzva na odstránenie starého vozidla 12.08.2020
Pozvánka na Valné zhromaždenie PS v Mačove 30.07.2020
Oznámenie o začatí stavebného konania a pozvanie na ústne rokovanie a miestne šetrenie 30.07.2020
Pozvánka na neplánované verejné zasadnutie dňa 06.07.2020 02.07.2020
Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie TSK na roky 2021 - 2027." 02.07.2020
Krajský pamiatkový ústav - Verejná vyhláška -líniová stavba Slovak Telekom a.s. 02.07.2020
Pozvánka na verejné zasadnutie dňa 15.6.2020 11.06.2020
Diviacka kvapka krvi 08.06.2020
Verejná vyhláška - Rohodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum 08.06.2020
Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľnosti majetku obce Diviaky nad Nitricou 01.06.2020
Záverečný účet obce Diviaky nad Nitricou za rok 2019 - NÁVRH 29.05.2020
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolorky naa II.polrok 2020 29.05.2020
Správa o hodnotení strategického dokumentu -Plán udržateľnej mobility TSK 18.05.2020
Oznámenie - oprava v písaní "IBV Vikárky" 15.05.2020
Krásny deň matiek 09.05.2020
Žiadosti na prijatie dieťaťa do materskej školy 30.04.2020
Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie 30.04.2020
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby IBV Vikárky 30.04.2020
Rozpočet obce na roky 2020 - 2022 - schválený 23.03.2020
OZNAM - Dôležité! 17.03.2020
Pozvánka na verejné zasadnutie dňa 16.3.2020 12.03.2020
VZN č. 2/2020 o určení ochranného pásma pohrebísk na území obce Diviaky nad Nitricou 12.03.2020
Oznámenie o zrušení Uhromaždenia členov Urbárskeho pozemkového spoločesnstva Diviaky nad Nitricou 11.03.2020
Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karenténe 11.03.2020
Informácia o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NR SR dňa 29.2.2020 v obci Diviaky nad Nitricou 02.03.2020
Žiadosť o výrub stromov - Peter Divéky 29.02.2020
Rozpočet obce na roky 2020 - 2022 - Návrh 29.02.2020
Pozvánka na Valné zhromaždenie PS v Mačove 28.02.2020
Oznámenie o prerušení disrtribúcie elektriny 21.02.2020
Žiadosť o výrib drevín 21.02.2020
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ v Diviakoch nad Nitricou 13.02.2020
Pozvánka na mimoriadne verejné zasadnutie OZ dňa 17.2.2020 13.02.2020
Karneval pre deti Bar Florida 13.02.2020
Žiadosť o výrub stromov - Murgaš Consulting 12.02.2020
Oznam - zberné miesto pre opílené konáre 10.02.2020
Rozhodnutie - Prerušenie územného konania 10.02.2020
Výzva vlastníkov nehnuteľností, na ktorých sa nachádza elektrické vedeniei na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov 05.02.2020
Žiadosť o výrub stromov 31.01.2020
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza - nariadenieopatrenia vo vymedzenom pásme dohľadu vtáčej chrípky 31.01.2020
Návrh Rokovacieho poriadku obce Diviaky nad Nitricou 27.01.2020
Valentínska kvapka krvi 24.01.2020
Výmena a výkup paiera v našej obci 22.01.2020
Stavebné povolenie - Rodinný dom, prípojky inž.sietí 16.01.2020
Verejná vyhláška 30.12.2019
Oznámenie o začatí územného konania IBV Vikárky 30.12.2019
Zmena harmonogramu zberu a vývozu komunálneho odpadu počas vianočných a novoročných sviatkov 2019/2020 18.12.2019
Územný plán obce Diviaky nad Nitricou 04.07.2018