Navigácia

Obsah

Nariadenia VZN


VZN

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
VZN č1/2021 o povinnom predprimárnom vudelávaní v Materskej škole 31.03.2021 16.04.2021
VZN č.4/2020 o miestnom poplatku a KO na rok 2021 30.11.2020 16.12.2020
VZN č.2/2020 o určení ochranného pásma na území obce Diviaky nad Nitricou 17.06.2020 03.07.2020
Územný plán obce č.4, Zmeny a doplnky - Návrh VZN č.3/2020 17.06.2020 03.07.2020
Územný plán obce č.4, Zmeny a doplnky - VZN č.3/2020 02.04.2020 18.04.2020
VZN č.2/2020 o určení ochranného pásma na území obce Diviaky nad Nitricou 16.03.2020 31.03.2020
VZN č.3/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 01.10.2019 17.10.2019
Návrh VZN č.3/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Diviaky nad Nitricou 04.09.2019 20.09.2019
Interná smernica o verejnom obstarávaní 21.08.2019 31.12.2019
VZN č. 2/2019 o výške príspevku zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou 01.07.2019 16.07.2019
VZN č. 1/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 07.03.2019 22.03.2019
VZN č.2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 12.12.2018 28.12.2018
VZN č.1/2018 o záväzných častiach Zmien a doplnkov č.3 ÚPO obce Diviaky nad Nitricou 12.12.2018 28.12.2018
Návrh VZN č.1/2018 o záväzných častiach Zmien a doplnkov č.3 ÚPO obce Diviaky nad Nitricou 18.10.2018 04.11.2018
KOmunitný plán sociálnych služieb 25.05.2018 10.06.2018
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2016 o chove a držaní zvierat na území obce Diviaky nad Nitricou 10.05.2018 26.05.2018
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v obci Diviaky nad Nitricou 28.11.2017 14.12.2017
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Diviaky nad Nitricou č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 10.10.2017 26.10.2017
Všeobecne záväzné nariadenie - návrh 07.06.2016 23.06.2016
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/ 2016 o chove a držaní zvierat na území obce Diviaky nad Nitricou 04.04.2016 20.04.2016
Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2015 o vymedzení miesta na vylepovanie volebných plagátov 30.12.2015 15.01.2016
Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Diviaky nad Nitricou 30.12.2015 15.01.2016
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby a o úhradách za domácu opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým pobytom na území obce 30.12.2015 15.01.2016
Všeobecne záväzné nariadenie č.6/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 30.12.2015 15.01.2016
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Diviaky nad Nitricou 16.12.2015 31.12.2016
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Diviaky nad Nitricou č. 1/2015 o územnom pláne obce Diviaky nad Nitricou 26.05.2015 11.06.2015
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o územnom pláne obce Diviaky nad Nitricou 16.04.2015 02.05.2015
VZN č.3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania a náhradnéhoodvádzania vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp. 24.10.2014 06.11.2014
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Diviaky nad Nitricou 12.03.2014 28.03.2014
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2014 o číslovaní stavieb na území obce Diviaky nad Nitricou 03.03.2014 19.03.2014
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva 16.12.2013 01.01.2014
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole s materskou školu Diviaky nad Nitricou 16.12.2013 01.01.2014
VZN č.1/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom 13.06.2013 29.06.2013
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 /2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 27.11.2012 13.12.2012
VZN č. 4/2012 o určení výšky a účelu dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa / žiaka materskej školy a školského zariadenia 27.11.2012 13.12.2012
VZN č. 5/2012 o výške príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole s materskou školu Diviaky nad Nitricou 27.11.2012 13.12.2012
VZN č.2/2012 o pohrebníctve 28.08.2012 13.09.2012
Všobecne záväzné nariadnie o ŽP č. 4/2011 13.12.2011 29.12.2011
Všobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach č.3/2011 21.11.2011 07.12.2011
Všobecne záväzné nariadenie č.5/2011 21.07.2011 06.08.2011
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 24.02.2011 12.03.2011
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010 o miestnych daniach 16.12.2010 01.01.2011
Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2010 16.12.2010 01.01.2011