Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Úradná tabuľa


Oznamy a informácie

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Pozvánka na neplánované verejné zasadnutie dňa 06.07.2020 02.07.2020
Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie TSK na roky 2021 - 2027." 02.07.2020
Krajský pamiatkový ústav - Verejná vyhláška -líniová stavba Slovak Telekom a.s. 02.07.2020
Pozvánka na verejné zasadnutie dňa 15.6.2020 11.06.2020
Diviacka kvapka krvi 08.06.2020
Verejná vyhláška - Rohodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum 08.06.2020
Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľnosti majetku obce Diviaky nad Nitricou 01.06.2020
Záverečný účet obce Diviaky nad Nitricou za rok 2019 - NÁVRH 29.05.2020
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolorky naa II.polrok 2020 29.05.2020
Správa o hodnotení strategického dokumentu -Plán udržateľnej mobility TSK 18.05.2020
Oznámenie - oprava v písaní "IBV Vikárky" 15.05.2020
Krásny deň matiek 09.05.2020
Žiadosti na prijatie dieťaťa do materskej školy 30.04.2020
Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie 30.04.2020
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby IBV Vikárky 30.04.2020
Rozpočet obce na roky 2020 - 2022 - schválený 23.03.2020
OZNAM - Dôležité! 17.03.2020
Pozvánka na verejné zasadnutie dňa 16.3.2020 12.03.2020
VZN č. 2/2020 o určení ochranného pásma pohrebísk na území obce Diviaky nad Nitricou 12.03.2020
Oznámenie o zrušení Uhromaždenia členov Urbárskeho pozemkového spoločesnstva Diviaky nad Nitricou 11.03.2020
Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karenténe 11.03.2020
Informácia o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do NR SR dňa 29.2.2020 v obci Diviaky nad Nitricou 02.03.2020
Žiadosť o výrub stromov - Peter Divéky 29.02.2020
Rozpočet obce na roky 2020 - 2022 - Návrh 29.02.2020
Pozvánka na Valné zhromaždenie PS v Mačove 28.02.2020
Oznámenie o prerušení disrtribúcie elektriny 21.02.2020
Žiadosť o výrib drevín 21.02.2020
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ v Diviakoch nad Nitricou 13.02.2020
Pozvánka na mimoriadne verejné zasadnutie OZ dňa 17.2.2020 13.02.2020
Karneval pre deti Bar Florida 13.02.2020
Žiadosť o výrub stromov - Murgaš Consulting 12.02.2020
Oznam - zberné miesto pre opílené konáre 10.02.2020
Rozhodnutie - Prerušenie územného konania 10.02.2020
Výzva vlastníkov nehnuteľností, na ktorých sa nachádza elektrické vedeniei na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov 05.02.2020
Žiadosť o výrub stromov 31.01.2020
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza - nariadenieopatrenia vo vymedzenom pásme dohľadu vtáčej chrípky 31.01.2020
Návrh Rokovacieho poriadku obce Diviaky nad Nitricou 27.01.2020
Valentínska kvapka krvi 24.01.2020
Výmena a výkup paiera v našej obci 22.01.2020
Stavebné povolenie - Rodinný dom, prípojky inž.sietí 16.01.2020
Plán zberu odpadv na rok 2020 08.01.2020
Verejná vyhláška 30.12.2019
Oznámenie o začatí územného konania IBV Vikárky 30.12.2019
Zmena harmonogramu zberu a vývozu komunálneho odpadu počas vianočných a novoročných sviatkov 2019/2020 18.12.2019
Územný plán obce Diviaky nad Nitricou 04.07.2018
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK